Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Vlaardingen. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen voor het beleid van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders gaat hiermee vervolgens aan de slag. De raad controleert of het college de plannen die zij hebben aangenomen uitvoert en of deze naar behoren en binnen budget worden uitgevoerd. De gemeenteraad controleert ook of de plannen nog kloppen met de wensen van u als inwoner en of de plannen nog steeds passen in het beleid dat de gemeenteraad heeft opgesteld.

De gemeenteraadsleden worden iedere 4 jaar gekozen door de inwoners. De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 14, 15 en 16 maart 2022.
De gemeenteraad van Vlaardingen bestaat uit 35 raadsleden, verdeeld over 14 fracties. Daarnaast kunnen de fracties geholpen worden door steunraadsleden. De steunraadsleden zijn lid van de Raadscommissies, maar zijn geen raadsleden. Ze mogen dan ook niet meestemmen tijdens de Raadsvergadering.

In Vlaardingen vergadert de gemeenteraad volgens een vaste reeks. De raad laat zich informeren over onderwerpen (beeldvormende bijeenkomst), vormt vervolgens een oordeel (oordeelsvormende bijeenkomst) en besluit uiteindelijk in de raadsvergadering. De beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten worden raadscommissies genoemd. In de meeste gevallen zijn de bijeenkomsten van de raad openbaar en kunt u deze live volgen. De bijeenkomsten kunt u volgen via vlaardingen.raadsinformatie.nl.

 • Raadsvergaderingen

  De gemeenteraad komt bijeen volgens een maandelijks schema. In de meeste gevallen zijn de raadsavonden openbaar en kunt u deze live volgen via de livestream.

 • Stukken en verslagen raadsvergaderingen

  U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad op verschillende manieren bekijken. Een overzicht van de geplande vergaderingen en informatie over de agenda vind u op vlaardingen.raadsinformatie.nl.

 • Samenstelling gemeenteraad

  Het aantal leden van de gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De raad in Vlaardingen bestaat uit 35 raadsleden verdeeld over 14 fracties. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Vlaardingen 17 steunraadsleden.

 • Ken uw raadslid

  Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Om de raadsleden beter te leren kennen, stellen de raadsleden zich voor. Lees daarvoor de interviews.

 • Commissies en gemeenschappelijke regelingen

  Naast de reguliere raadscommissie heeft de gemeenteraad van Vlaardingen ook overige commissies, zoals de agendacommissie, de werkgeverscommissie, de auditcommissie en het presidium. Hieronder kunt u de leden van deze commissies vinden.

 • Contact met uw gemeenteraad

  U kunt op verschillende manieren in contact komen met de leden van de gemeenteraad.

 • Verantwoording fractievergoedingen

  Alle gemeenteraadsfracties ontvangen een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Fracties besteden de vergoeding om hun volksvertegenwoordiger, kaderstellende en controlerende rol te versterken. Zo kunt u per fractie zien waaraan de fractie dit geld heeft besteed. Bewijsstukken en declaraties kunnen opgevraagd worden bij griffie@vlaardingen.nl.

 • Coalitieakkoord 2022-2026: Groei en bloei voor Vlaardingen

  Op maandag 16 mei 2022 is het coalitieakkoord gepresenteerd in Vlaardingen. Het heet: ‘Groei en bloei voor Vlaardingen’.

 • Reglement van orde

  Reglement van orde van de gemeenteraad Vlaardingen

  Het reglement van orde van de gemeente Vlaardingen bevat de regels over de gang van zaken in de gemeenteraad: Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies en welke bevoegdheden heeft de voorzitter.