Persberichten

RSS icoon

Op deze pagina vindt u de meest recente persberichten. Oudere persberichten kunt u terugvinden op Archiefweb, via http://vlaardingen.archiefweb.eu/

 • Rotterdam en regiogemeenten zorgen voor extra opvang van statushouders en/of vluchtelingen

  14 oktober 2021

  De gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel hebben samen het ministerie van Justitie en Veiligheid hun medewerking aangeboden om te zorgen voor extra tijdelijke opvang voor statushouders en/of vluchtelingen in hun steden. Hiermee helpen de gemeenten de Rijksoverheid om een korte periode van nijpend tekort aan opvangplekken te overbruggen. Veel plekken in de asielzoekerscentra (AZC’s) van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden nu nog ‘bezet’ gehouden door statushouders - asielzoekers met een vergunning voor verblijf - die wachten op permanente huisvesting in Nederlandse steden en dorpen. Andere gemeenten in de regio zijn van harte welkom om zich in een later stadium aan te sluiten bij dit initiatief van de vier gemeenten.

 • Vlaardingen op volle kracht verder met de woningbouwopgave

  15 oktober 2021

  Nieuwe Woonvisie schetst ambities en mogelijkheden voor Vlaardingen op het gebied van wonen

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 'Samen bouwen aan Vlaardingen' vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad om te laten vaststellen. Er is een grote vraag naar woningen in Vlaardingen door een gevarieerde groep woningzoekenden. Met de stijgende druk op de woningmarkt stelt het college voor om de woningbouwambitie tot 2030 te verhogen met bijna 1.000 woningen. Dit betekent dat er circa 4.500 woningen gebouwd moeten gaan worden tot 2030. Hiervan zijn ruim 2.900 inmiddels vastgelegd in overeenkomsten met marktpartijen.

 • Aanbesteding herbouw clubgebouw Kooikersweg nadert afronding

  12 oktober 2021

  Het college van burgemeester en wethouders wil de opdracht voor de herbouw van het eerder door brand getroffen club- en kleedgebouw van de voetbalclubs CION en Deltasport aan de Kooikersweg zo spoedig mogelijk gunnen. Dit laat het college weten in antwoorden op raadsvragen. Op dit moment loopt nog een onderzoek naar de vloer en brengt het college de extra mogelijkheden in kaart om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Het college zegt toe de gemeenteraad te informeren zodra hier meer informatie over beschikbaar is. Het overleg met de beide voetbalverenigingen is hervat om zo spoedig mogelijk te komen tot de herbouw van een goede clubaccommodatie.

 • Geen vreugdevuur tijdens jaarwisseling in Vlaardingen

  12 oktober 2021

  In 2018 is besloten om geen ontheffing meer te verlenen aan vreugdevuren. Ook de aanvraag van dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders geweigerd. Hieraan ligt ten grondslag dat het maken van een vuur bij wet verboden is vanwege de gevaren die dit met zich meebrengt. Dit gevaar is met geen maatregel weg te nemen. Het maken van een vuur op de openbare weg is niet alleen in strijd met de Wet Milieubeheer en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), maar kan ook leiden tot overlast op straat en verstoring van de openbare orde. Tijdens een jaarwisseling is er zelfs een verhoogd risico op verstoring van de openbare orde. Het besluit om de vreugdevuren niet langer toe te staan is niet lichtzinnig genomen. Hier is uiteraard een belangenafweging aan vooraf gegaan, waarbij het algemeen belang van het beschermen van de openbare orde en veiligheid is afgewogen tegen het persoonlijk belang van organisatoren om een vreugdevuur te organiseren.

 • Regenboogvlag op Coming Out Dag

  13 oktober 2021

  Vandaag wappert de Regenboogvlag op het stadhuis van Vlaardingen. Het is Coming Out Dag. Op deze dag besteden we aandacht aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel, transgender of intersekse persoon (lhbti+) openlijk voor de eigen seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt. Uit de kast komen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend en nog vaak ongemakkelijk. Daarom zetten we ons ook in Vlaardingen in voor dit onderwerp en geven we aandacht aan Coming Out Dag.

 • 11 tot en met 16 oktober: Week van de veiligheid

  12 oktober 2021

  In het kader van de Week van de Veiligheid staat Vlaardingen deze week in het teken van veiligheid. Er zijn verschillende activiteiten van de politie en de gemeente.

 • Gemeente Vlaardingen aan de slag met aanpak woonoverlast

  05 oktober 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022 vastgesteld. Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Het kan gaan om ‘eenvoudige’ burenruzies, maar ook om overlast door overbewoning van naburige panden of door overlastgevende personen. Uit onderzoek blijkt dat landelijk alle vormen van woonoverlast toenemen. Vlaardingen vormt daarop geen uitzondering. Ook zien we dat de casuïstiek rond woonoverlast in Vlaardingen de afgelopen jaren ingewikkelder van aard is geworden (o.a. personen met verward gedrag, verslavingsproblematiek, vervuiling of verwaarlozing van huizen).

 • Gemeenten, onderwijs en jeugdhulp maken in privacy- convenant afspraken over het delen van informatie

  30 september 2021

  Woensdag 29 september hebben wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen met bestuurders uit het onderwijs en jeugdhulporganisaties hun handtekening gezet onder een privacy-convenant. De afspraken in dit convenant zorgen voor duidelijkheid over het delen van informatie over kinderen en jongeren. Zodat professionals beter in staat zijn om goede plannen te maken voor (extra) ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.

 • Openbare besluiten van 28 september 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Gemeente Vlaardingen en Bibliotheek de Plataan organiseren spreekuren voor de Coronacheck-app

  23 september 2021

  Vanaf zaterdag 25 september is het voor een aantal locaties nodig om een coronabewijs te laten zien. Dit kan via een app op je telefoon. Maar niet iedereen begrijpt meteen hoe deze app werkt. Zowel bij de gemeente als bij instellingen als de Stadsgehoorzaal komen daar signalen over binnen. Daarom organiseren gemeente Vlaardingen en Bibliotheek de Plataan spreekuren om mensen hierbij te helpen. Ook voor het aanvragen van een DigiD kan je bij de Bibliotheek terecht.

 • Scholen zetten zich in om bekendheid te geven aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur

  23 september 2021