Is de warmte van WarmtelinQ duurzaam?

Vraag

Is de warmte van WarmtelinQ duurzaam?

Antwoord

De warmte voor WarmtelinQ zal voornamelijk bestaan uit restwarmte van industrieën in de Rotterdamse haven. Het gaat om warmte die vrijkomt bij industriële processen en nu ongebruikt wordt geloosd. Maar ook om warmte uit de afvalverbranding. Door gebruik te maken van deze warmte, wordt CO2 uitgespaard die nu in de Haagse energiecentrale en door individuele cv-ketels wordt uitgestoten. Daarom wordt restwarmte in het klimaatakkoord gezien als duurzaam. De restwarmte is nu nog afkomstig van fossiele brandstoffen. Maar in het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt met de industrie. Die moet verder verduurzamen. Daarmee wordt de restwarmte ook duurzamer. Op termijn kunnen er ook andere duurzame bronnen worden aangesloten, bijvoorbeeld aardwarmte en lokale geothermie.