WarmtelinQ

Gasunie legt WarmtelinQ aan. Dit is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Dat is een belangrijke bijdrage aan het verminderen van het aardgasgebruik. Op dit moment gaat namelijk ongeveer de helft van de energie die Nederland gebruikt op aan warmte. Bijna al die warmte is nu nog afkomstig uit fossiele bronnen, vooral aardgas. Wil Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn, dan moet dat anders. Restwarmte is een van de alternatieven.

WarmtelinQ bestaat uit een aanvoer- en retourleiding. De aanvoerleiding voert warm water door het gebied, de retourleiding brengt het (afgekoelde) water weer terug naar de warmtebron waar het vandaan komt. Daar wordt het opnieuw opgewarmd en gaat het terug de aanvoerleiding in. Onderweg worden er op verschillende plekken zogenoemde T-stukken aangebracht in de leiding. Dat zijn punten waar in de toekomst lokale warmtedistributienetten op kunnen worden aangesloten om de warmte bijvoorbeeld van de hoofdleiding naar een woonwijk en uiteindelijk naar de woningen te brengen.

Warmtenet

De volledige leiding loopt straks van de Rotterdamse haven naar het bestaande warmtenet in Den Haag en heeft bij Rijswijk een aftakking naar Leiden. De leiding in Vlaardingen bestaat uit twee tracédelen : Vondelingenplaat (Rotterdamse haven) - Vlaardingen en Vlaardingen - Den Haag. De leiding Vlaardingen - Den Haag is nu in aanleg, de leiding naar de Vondelingenplaat volgt daarna. Vanuit de WarmtelinQ leiding kan de warmte via een aftakking, waaraan een warmteoverdrachtstation is gekoppeld, worden overgedragen naar een warmtenet. Dit warmteoverdrachtstation levert de warmte vervolgens af bij woningen en bedrijven. In Vlaardingen is vooralsnog nog geen warmtenet. In het Vlaardingse deel van de WarmtelinQ leiding komen drie aftakkingen en warmteoverdrachtstations. 

Vragen en reacties?

De aanleg van WarmtelinQ is een groot project waar ook Vlaardingen het nodige van gaat merken. Wilt u meer weten over de plannen of over werkzaamheden? Kijk dan het webinar terug, dat WarmtelinQ op 17 april organiseerde voor inwoners van Vlaardingen. U kunt uiteraard ook het overzicht met veel gestelde vragen raadplegen of een kijkje nemen op www.warmtelinq.nl. Hier vindt u ook de contactgegevens van de omgevingsmanager van het project waar u terecht kunt met al uw vragen.