Aan wie is de gemeente verplicht gegevens te geven?

Vraag

Aan wie geeft de gemeente gegevens?

Antwoord

De gemeente is verplicht uw gegevens altijd te geven aan:

  • politie
  • justitie
  • belastingdienst
  • andere overheidsinstanties of instellingen met een publiekrechtelijke taak

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.

De gemeente geeft uw gegevens soms aan:

  • Overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Zij maken hiervan gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Alleen als dat het geval is worden uw gegevens verstrekt.
  • Verplichte derden. Dit zijn instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een faillissementscurator of een advocaat.

Heeft u om geheimhouding van uw persoonsgegevens gevraagd en verzoekt een verplichte derden om uw gegevens, dan maakt het college van burgemeester en wethouders een afweging tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager. Voordat het college besluit gegevens te verstrekken:

  • krijgt u hier een brief over;
  • kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college;
  • worden uw gegevens niet doorgegeven tijdens de beroepstermijn.