Financiële stukken

Hier vindt u een overzicht van de financiële stukken, zoals de begroting en de jaarstukken.

De gemeente Vlaardingen biedt alle financiële stukken na 2019 ook digitaal aan.

Financiële stukken

 

 

 • Jaarstukken 2017(pdf, 8,8MB)
 • Jaarrekening 2017 in een oogopslag (pdf, 2,6MB)
   
 • Meerjarenbegroting 2018-2021 (pdf, 3,2 MB)
 • Voorjaarsnota 2017 (pdf, 1 MB)
 • 2e Voortgangsrapportage 2017 (pdf, 2MB)
  De 2e voortgangsrapportage is een rapportage die gericht is op financieel belangrijke afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting.
   
 • Jaarrekening 2016 (pdf, 8MB)
 • Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2018-2020 (pdf, 5 MB)
 • Voorjaarsnota 2016 (pdf, 2MB)
  In de Voorjaarsnota 2016 worden de kaders beschreven voor de op te stellen meerjarenbegroting 2017-2020. De Voorjaarsnota 2016 is op 6 en 7 juli 2015 behandeld in de gemeenteraad.
   
 • Jaarrekening 2015 (6MB)
  De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2015 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd.
 • Meerjarenbegroting 2016 - 2019 (pdf, 5 MB)
   
 • Voorjaarsnota 2015 (pdf, 3MB)
  In de Voorjaarsnota 2015 worden de kaders beschreven voor de op te stellen begroting 2016. De Voorjaarsnota 2015 is op 8 en 9 juli 2015 behandeld in de gemeenteraad.
   
 • Jaarrekening 2014 (pdf, 6MB)
  De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2014 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd. De jaarstukken zijn goedgekeurd door de accountant. De stukken zijn door de gemeenteraad vastgesteld op 25 juni 2015.
   
 • Meerjarenbegroting 2015-2018 (pdf, 7MB)
  Op 5 en 6  november 2014 heeft de gemeenteraad de begroting 2015 vastgesteld. Het college heeft de begroting opgesteld aan de hand van de kaders die in de Voorjaarsnota 2015 zijn opgenomen.
   
 • Voorjaarsnota 2014 (pdf, 728 kB)
  In de Voorjaarsnota 2014 wordt een pakket aan ombuigingen en bezuinigingen aan de gemeenteraad voorgesteld, oplopend tot € 12 miljoen. Daarmee worden tegenvallende Rijksbaten opgevangen, wordt ruimte gemaakt voor onvermijdelijke financiële ontwikkelingen en wordt de weerstandscapaciteit versterkt.
   
 • Programmabegroting 2014-2017 (pdf, 8,8 MB)
  Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2014 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Het college heeft de begroting opgesteld aan de hand van de kaders die door de raad bij de Voorjaarsnota 2013 zijn vastgesteld. De behandeling van de begroting in de raad vindt plaats op 6 en 7 november.
   
 • Jaarstukken 2013 (pdf, 5,2 MB)
  De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2013 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd.
   
 • 2e Voortgangsrapportage 2013 (pdf, 642 kB)
  De 2e voortgangsrapportage is een rapportage die gericht is op financieel belangrijke afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2013. Deze rapportage laat een voordelig saldo zien van € 2.407.000,- over 2013.
   
 • Programmabegroting 2013-2016 (pdf, 4,5 MB)
  De Programmabegroting 2013 is technisch van aard. Dat betekent dat de budgetten uit de begroting van 2012 nagenoeg ongewijzigd zijn doorgetrokken naar 2013. In het programmadeel worden per programma de beleidsvisie, doelstellingen en activiteiten kort benoemd. In de programmabegroting zijn de consequenties van de maatregelen uit de Tussenbalans nog niet verwerkt.
   
 • 1e begrotingswijziging 2013 (pdf, 951 kB)
  In de eerste begrotingswijziging 2013 worden de voorstellen uit de Tussenbalans cijfermatig en op een juiste en rechtmatige manier verwerkt. Beleidsinhoudelijk zijn alle voornemens uit de Tussenbalans verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2013.
   
 • 2e voortgangsrapportage 2012 (pdf, 499 kB)
  De 2e Voortgangsrapportage is een rapportage die gericht is op financieel belangrijke afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2012. Deze rapportage laat een voordelig saldo zien van € 1.305.000,-- over 2012.
   
 • Tussenbalans 2013-2016 (pdf, 7,8 MB)
  Het college van burgemeester en wethouders staat voor de uitdaging enerzijds te investeren in Vlaardingen en anderzijds de financiële positie te versterken. Op basis van de junicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de economische recessie is de bezuinigingsnoodzaak opgelopen tot 9 miljoen euro per jaar. In de Tussenbalans 2013-2016 presenteert het college bezuinigingsvoorstellen die leiden tot een structurele besparing van 9 miljoen euro per jaar. Daarnaast blijft het college investeren in de gemeente om een duurzame toekomstbestendige gemeente aan de volgende generatie over te dragen.
   
 • Voorjaarsnota 2013 (pdf, 510 kB)
  Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 28 mei de voorjaarsnota 2013 vastgesteld. De economische crisis heeft zijn weerslag op de gemeentelijke financiën. De inkomsten van de gemeente - met name de bijdrage vanuit het Rijk - nemen af waardoor er ruim € 6 miljoen structureel moet worden bezuinigd. Met de voorgestelde maatregelen in de voorjaarsnota blijft het college werken aan een stad in balans. Hierdoor kan het college blijven investeren in Vlaardingen als prettige stad om in te wonen, werken en recreëren.
   
 • Jaarstukken 2012 (pdf, 6,1 MB)
  De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2012 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd.
   
 • Voorjaarsnota 2012 (pdf, 314 kB)
  Het college van burgemeester en wethouders heeft woensdag 6 juni 2012 de Voorjaarsnota 2012 aan de gemeenteraad aangeboden. Ondanks de financieel moeilijke tijden kiest het college in de Voorjaarsnota naast bezuinigingen, ook voor hervormingen en investeringen om te blijven werken aan een sociale en duurzame stad waarbij de kwetsbaarste Vlaardingers worden ontzien.
   
 • Meerjarenbegroting 2012-2015 (pdf, 676 kB)
  Net als alle andere gemeenten in Nederland krijgt ook Vlaardingen te maken met de gevolgen van de economische recessie. De gemeente staat voor een bezuinigingsopgave van 17 miljoen euro in de komende vier jaar. De mensen in Vlaardingen die de overheid nodig hebben, worden ontzien. Ook blijft het college van burgemeester en wethouders investeren in een schone, hele en veilige stad waar het aantrekkelijk wonen is in het groen. In de gemeente Vlaardingen blijven de woonlasten gelijk ondanks flinke bezuinigingen.
   
 • Jaarstukken 2011 (pdf, 1,4 MB)
  De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2011 gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en de interne richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd.
   
 • Jaarstukken 2010 (pdf, 1,1 MB)
  De jaarstukken 2010 zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in genoemd jaar gevoerde beleid en beheer. Hiermee wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan de controlerende functie. De jaarstukken zijn opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften en richtlijnen voor de jaarstukken die in de financiële verordening van de Gemeente Vlaardingen zijn vastgelegd.