VvE-oke-test

Wilt u inzicht krijgen of uw VvE actief of slapend is? Als u onderstaande VvE-Oké-test invult komt u erachter of uw VvE goed georganiseerd is of niet. Met de VvE-Oké-test krijgt u inzicht in waar een VvE aan moet voldoen om als actieve VvE gezien te worden. Blijkt uw VvE niet actief omdat u op meerdere vragen 'nee' of 'weet ik niet' heeft geantwoord? Het is niet moeilijk een slapende VvE actief te maken. Onze adviseurs willen u daarbij graag helpen.

VvE-Oké-test

Beantwoord alle vragen met Ja / Nee / Weet ik niet.

1. Heeft de VvE een bestuurder of administrateur?

Een goedwerkende VvE heeft een bestuurder of iemand die de administratie doet en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van veel VvE-zaken. Hij/zij houdt de administratie op orde, beheert de financiële stukken, laat onderhoud uitvoeren, doet verzekeringen af en houdt bij of ieder lid de maandelijkse bijdrage stort. Daarnaast zorgt hij/zij ervoor dat de leden minimaal één keer per jaar bij elkaar komen om met elkaar goede afspraken te maken.

2. Vergadert uw VvE minimaal eenmaal per jaar?

De bestuurder of contactpersoon schrijft minimaal een keer per jaar een vergadering uit waarbij de leden bij elkaar komen om goede afspraken te maken over het beheer van en onderhoud aan het pand. Eén keer per jaar tijdens de vergadering besluiten de leden van de VvE wat iedere eigenaar maandelijks moet betalen om te sparen voor het onderhoud. De hoogte van de bijdrage per appartement hangt af van de kosten die de VvE jaarlijks maakt en van de verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel, vaak breukdelen genoemd, vindt u in de splitsingsakte.

3. Is er van de laatste vergadering een verslag of notulen gemaakt?

Eén van de leden of de bestuurder van de VvE maakt een verslag van de ledenvergadering. In dat verslag staat wat de VvE heeft besproken en welke afspraken gelden voor het komende jaar. De afspraken hebben gevolgen voor alle leden van de VvE, daarom is het belangrijk deze schriftelijk vast te leggen. Iedereen weet zo waar hij of zij aan toe is. Bij verkoop kan een aspirant-koper zien wat er speelt.

4. Is uw VvE bij de Kamer van Koophandel ingeschreven?

Conform de wetgeving is het nieuwe appartementsrecht in het jaar 2005 van kracht gegaan. Volgens de wet is de (leden) VvE verplicht een actieve VvE te hebben en te sparen voor het onderhoud van het gebouw. Om de VvE actief te laten functioneren, dient er een opstartvergadering plaats te vinden. Vervolgens dient de VvE ingeschreven te worden in de registers van de Kamer van Koophandel (KvK). Doet men dit niet, dan begaat de VvE een economisch delict. De VvE kan een boete krijgen, volgens de wet gaat het om een bedrag van maximaal € 19.000,-.

5. Heeft de VvE een bank- of girorekening?

Onderhoud aan een woning is helaas vaak kostbaar. Een VvE doet er verstandig aan om geld te reserveren voor onderhoud op een bank- of girorekening op naam van de VvE. Vanaf die rekening kan de VvE ook de vaste lasten betalen. Een VvE is wettelijk verplicht een rekening te hebben.

6. Stort ieder lid maandelijks geld op de bankrekening van de VvE?

Tijdens een jaarlijkse ledenvergadering besluit de VvE welk bedrag iedere eigenaar maandelijks moet overmaken op de rekening van de VvE. Degene die de administratie verzorgt, houdt bij of ieder lid zijn maandelijkse bijdrage stort. Het is verstandig om vooraf op een ledenvergadering af te spreken hoe te handelen als een appartementseigenaar zijn maandelijkse bijdrage niet of niet op tijd stort. De ledenvergadering kan afspreken in voorkomende gevallen een incassobureau in te schakelen.

7. Is er een financieel overzicht van de VvE?

De bestuurder of één van de leden van de VvE houdt de gemeenschappelijke rekening bij. Hij verzorgt overzichten van gedane en verwachte uitgaven en geeft deze aan alle leden. Een goede financiële planning is onmisbaar. Aan aspirant-kopers bieden deze overzichten helderheid over de financiële gang van zaken binnen de VvE. Dat maakt dat een appartement in een actieve VvE beter verkoopt.

8. Heeft de VvE een collectieve opstalverzekering?

Een VvE is wettelijk verplicht op naam van de gezamenlijke eigenaren een opstalverzekering voor het pand af te sluiten. De opstalverzekering dekt schade aan de buitenkant van het pand. Het hebben van gezamenlijke verzekeringen voor het pand heeft diverse voordelen. Een gezamenlijke verzekering is meestal aanzienlijk goedkoper dan de individuele verzekeringen. Daarbij heeft u de zekerheid dat het pand goed verzekerd is. Ook de afhandeling van schadeclaims verloopt sneller.

9. Is er een (meerjaren)onderhoudsplan van minder dan vijf jaar oud?

Met een actueel meerjarenonderhoudsplan kunt u zien wanneer er welke onderhoudskosten moeten worden gemaakt in de komende vijf tot tien jaar. Met een meerjarenonderhoudsplan voorkomt u onverwachte, hoge kosten. Door het ook uit te voeren blijft het pand er goed bij staan. Het meerjarenonderhoudsplan biedt kopers de mogelijkheid om te zien of het geplande onderhoud ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Het is verstandig ongeveer eens per vijf jaar zo’n plan te actualiseren.

10. Sluit het gespaarde bedrag voor groot onderhoud goed aan bij het meerjarenonderhoudsplan?

De VvE baseert de maandelijkse bijdrage van alle VvE-leden op het meerjarenonderhoudsplan voor vijf of tien jaar. In dat onderhoudsplan staat per jaar beschreven welke onderdelen aan vervanging toe zijn of moeten worden opgeknapt. De kosten zijn dan duidelijk en kunnen worden gekoppeld aan de maandelijkse bijdrage van de leden. Bij verkoop van een appartement zijn de te verwachten kosten en de dekking van de kosten helder. Dit is in het voordeel van zowel koper als verkoper.

Hoe staat uw VvE ervoor?

Heeft u overal een ‘Ja’ ingevuld? Uw VvE is actief! Het ziet er naar uit dat uw VvE de zaakjes op orde heeft en dat is goed nieuws. Zo voorkomt u bijvoorbeeld achterstallig onderhoud en de VvE is ook voorbereid op een financiële tegenvaller zoals onverwachte schade aan het gebouw.

Heeft u 1 of meerdere keren een ‘Nee’ of ‘Weet ik niet’ ingevuld? Mogelijk slaapt uw VvE. Een slapende VvE vergadert bijvoorbeeld niet en onderhoudt het gebouw niet. Er is meestal ook geen voorzitter of bestuurder. Als een slapende VvE niet genoeg spaart, kan dit leiden tot achterstallig onderhoud aan het gebouw en dit kan het benodigde onderhoud snel duurder maken. Om dit te voorkomen is het goed uw slapende VvE actief te maken en dat hoeft gelukkig niet moeilijk te zijn. Onze adviseurs willen u daarbij graag helpen. Neem contact met ons op!