Waar/hoe wordt groen gas en waterstof geproduceerd en zijn deze duurzame gassen rendabel?

Vraag

Waar/hoe wordt groen gas en waterstof geproduceerd en zijn deze duurzame gassen rendabel?

Antwoord

Het is niet mogelijk om alle woningen in Nederland van energie te voorzien zonder gas. Een klein deel van de huizen in Nederland kan niet via warmtenetten of elektriciteit verwarmd worden, omdat ze bijvoorbeeld moeilijk te isoleren zijn of in het buitengebied gebouwd zijn waar geen warmtenet is. Ook kan gas nodig blijven om piekmomenten, waarop de energievraag hoog is, op te vangen. Dan is groen gas een optie, net als duurzame waterstof.

Om groen gas te maken, is eerst biogas nodig. Biogas kan worden gemaakt door biomassa, materiaal van dierlijke of plantaardige herkomst, om te zetten in gas. Biogas wordt gemaakt uit biomassa: afval uit landbouw, industrie en huishoudens. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld papierslib, mest en slachtafval. Het is een hernieuwbare vorm van energie. Het ontstane biogas wordt daarna gezuiverd en verbeterd, zodat er groen gas ontstaat. Groen gas heeft dezelfde eigenschappen en kwaliteit als aardgas. Daarom kan groen gas worden ingezet in het normale gasnet, iets wat niet met biogas kan.

Voor wat betreft het rendement: Voor de productie van groen gas worden reststromen gebruikt. Het gaat dan om biomassa die niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden: bijvoorbeeld afval of mest. Door van restmaterialen groen gas te maken, heb je minder aardgas nodig. En dat scheelt in de uitstoot van het broeikasgas CO2.

Naast biogas, is er ook groen waterstof: om groene waterstof te produceren is een duurzame energiebron nodig, zoals wind- of zonne-energie of waterkracht. Met deze groene stroom kan groene waterstof gemaakt worden. De methode om met behulp van elektriciteit water om te zetten in waterstof, heet elektrolyse. Bij de productie van waterstof via elektrolyse, wordt elektriciteit gebruikt om water te splitsen. Die splitsing vindt plaats in een elektrochemische cel. Daarin wordt water met behulp van elektrische lading omgezet in waterstof en zuurstof. Er komt geen CO2 vrij bij dit proces. 

In Nederland wordt op dit moment op zeer kleine schaal groene waterstof gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een installatie in Zuidwending in de provincie Groningen. De elektrische energie voor deze waterstof komt van zonnepanelen. Er zijn meer projecten aangekondigd waarbij groene waterstof gemaakt gaat worden.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van groene waterstof in de nabije toekomst is er een discussie gaande hoe deze beschikbare waterstof het beste kan worden ingezet. Voor de industrie, (zware) mobiliteit of voor de gebouwde omgeving? En als het voor de gebouwde omgeving beschikbaar komt, welke woonwijken komen hier dan het beste voor in aanmerking?