Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011700/geldigheidsdatum_23-04-2014