Toerisme en recreatie

Door in te zetten op vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie) kan Vlaardingen versterkt worden als prettige woonstad met een levendige binnenstad. Het verbetert de mogelijkheden voor inwoners om hun vrije tijd in hun eigen stad door te brengen. Dit vergroot ook de trots en tevredenheid onder inwoners. Zij zijn de belangrijkste ambassadeurs van de stad en zij geven zo het imago van Vlaardingen een positieve impuls. Inzetten op vrijetijdseconomie beoogt daarnaast meer bezoekers en bestedingen in winkels, horeca en culturele instellingen, wat goed is voor de werkgelegenheid.

De startnotitie Vrijetijdseconomie gaat in op de economische en maatschappelijke waarde van vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie) voor Vlaardingen, hoe vrijetijdseconomie bijdraagt aan de ambities uit de Toekomstvisie, de positie van Vlaardingen onder andere ten opzichte van regiogemeenten en de kansen voor de stad. De notitie besluit met een bestuurlijke ambitie en advies voor een gefaseerde vervolgaanpak. Nu het college van burgemeester en wethouder de startnotitie heeft vastgesteld kunnen verdere stappen wordt gezet. Uiteindelijk is het doel om in 2022 een programma vrijetijdseconomie en centraal georganiseerde stadsmarketing te gaan organiseren. Dit valt samen met de viering van 750 jaar Vlaardingen in 2023, waar ook de gemeente fors in investeert. Dit feestjaar kan het vliegwiel zijn om Vlaardingen op de kaart te blijven zetten via gerichte bestemmingsontwikkeling en marketing. 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondersteunt de regiogemeenten met advies hierover, waar Vlaardingen gebruik van heeft gemaakt. Vlaardingen heeft ook de expertise benut van de landelijke organisatie NBTC Holland Marketing om de aanpak van vrijetijdseconomie vorm te geven. Ook heeft de Economische Adviesraad Vlaardingen advies uitgebracht over de startnotitie en heeft aangeboden mee te denken in het vervolg.