Terug naar zoekpagina

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Verordening Wmo Adviesraad Vlaardingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo Adviesraad Vlaardingen
CiteertitelVerordening Wmo Adviesraad Vlaardingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 11
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 12
  3. Verordening maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2007, art. 41

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2008nieuwe regeling

24-04-2008

2008, 14. 14-5-2008. Gemeenteblad

VLD/2008/38887

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo Adviesraad Vlaardingen

Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen

 

De raad van de gemeente Vlaardingen,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 maart 2008, R.nr. 24.1;

 

Gelet op de artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 41 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nieuwe Waterweg Noord 2007;

 

overwegende dat de raad het belangrijk vindt om ingezetenen van de gemeente Vlaardingen te betrekken bij de beleidsontwikkeling rond de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 

Besluit:

 

Tot vaststelling van de ‘Verordening Wmo Adviesraad Vlaardingen’:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de gemeente: Vlaardingen

b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen

b. de wethouder: de portefeuillehouder Wet maatschappelijke ondersteuning

c. Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

Artikel 2 Inleidende bepaling adviesraad

Er is een Wmo Adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college over het beleid betreffende de uitvoering van de wet.

 

Artikel 3 Samenstelling Wmo Adviesraad

3.1.  De Wmo Adviesraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 9 tot maximaal 11 leden. Zij vormen qua achtergrond een afspiegeling van de negen prestatievelden van de Wmo en daarbij behorende doelgroepen. Bij de samenstelling van de Wmo Adviesraad is diversiteit een voorwaarde.

3.2   De leden van de Wmo Adviesraad onderhouden contacten met de organisaties die op de betreffende prestatievelden actief zijn.

3.3   Voorzitter en andere leden van de Wmo Adviesraad mogen geen lid zijn van college of gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen; evenmin mogen zij werkzaam zijn als ambtenaar bij de gemeente Vlaardingen of als werknemer in dienst zijn bij aanbieders op het gebied van zorg, welzijn en wonen, voorzover deze werkzaam zijn in de gemeente Vlaardingen.

3.4   Een lid van de Wmo Adviesraad dient woonachtig te zijn in de gemeente Vlaardingen.

 

Artikel 4 Taken van de Wmo Adviesraad

4.1    De Wmo Adviesraad heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over het brede Wmo beleid (civil society, samenhang, regie en de verschillende prestatievelden) alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn van burgers in het algemeen, cliënten en kwetsbare burgers in het bijzonder, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

4.2    De Wmo Adviesraad wordt in ieder geval advies gevraagd over:

a. de kadernota Wmo;

b. de uit de kadernota voortvloeiende beleidsstukken;

c. opzet van en hoe te handelen met de uitkomsten van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek;

d. tussentijdse evaluaties op de verschillende prestatievelden.

4.3    De Wmo Adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten en bezwaarschriften die op individuele cliënten betrekking hebben.

4.4    Het college stelt de Wmo Adviesraad op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er daadwerkelijk invloed mogelijk is op de besluitvorming. Het college geeft van tevoren de financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan. Indien het college om advies vraagt, wordt het advies binnen zes weken schriftelijk uitgebracht.

 

Artikel 5 Benoeming en zittingsduur leden Wmo Adviesraad

5.1    Het college benoemt de leden van de Wmo Adviesraad voor de periode van vier jaar, behalve in de eerste zittingsperiode, waarin de helft van de raad wordt benoemd voor twee jaar.

5.2    In elke periode van twee jaar treedt beurtelings volgens een rooster van aftreden de helft van de leden af.

5.3    De leden van de Wmo Adviesraad zijn éénmaal herbenoembaar. Een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk vervuld.

5.4    Bij de vervulling van een tussentijdse vacature volgt de vertegenwoordiger die tussentijds is aangetreden het aftreedschema van de voorganger.

5.5     Alle benoemde leden ontvangen een schriftelijke bevestiging van het college.

5.6     Het college ontslaat de leden van de Wmo Adviesraad. Ontslag wordt in ieder geval verleend in de volgende gevallen:

- als een zittend lid op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimt; - als een lid niet onafhankelijk blijkt te zijn; - als een lid op een dusdanige wijze handelt dat het functioneren van de Wmo Adviesraad en/of de belangen van de gemeente daardoor worden geschaad; - bij overlijden van het zittend lid; - na twee termijnen.

Artikel 6 Taken voorzitter

6.1   De taken van de voorzitter zijn:

a. het voorbereiden van de agenda met de secretaris en de contactambtenaar;

b. het leiden van de vergadering;

c. het vertegenwoordigen van de Wmo Adviesraad in contacten met externe partijen.

6.2   Het college benoemt een onafhankelijke voorzitter.

 

Artikel 7 Taken secretaris

7.1 De secretaris van de Wmo Adviesraad is een door het college aangewezen ambtenaar.

7.2 De taken van de secretaris zijn:

a. het voorbereiden van de agenda en het tijdig (minimaal vijf werkdagen van

tevoren) versturen van de agenda en bijbehorende stukken;

b. het notuleren en versturen van de verslagen;

c. het volgen van en rapporteren over de voortgang en afhandeling van de

uitgebrachte adviezen;

d. het schrijven van het concept jaarverslag en de concept adviezen;

e. het bijhouden van een archief.

Artikel 8 Overleg met de wethouder

8.1  Er vindt tenminste tweemaal per jaar een overleg plaats tussen de wethouder en de Wmo Adviesraad.

8.2  Het overleg wordt voorgezeten door de wethouder.

8.3  De voorzitter stelt in overleg met de contactambtenaar de agenda samen voor het overleg met de wethouder. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de bijeenkomst vastgesteld.

 

Artikel 9 Structureel overleg

9.1  De Wmo Adviesraad vergadert tenminste 6 maal per jaar en bespreekt een advies tenminste éénmaal in de eigen vergadering.

9.2  De vergaderingen van de Wmo Adviesraad zijn openbaar.

9.3  De Wmo Adviesraad kan derden uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of advies.

 

Artikel 10 Faciliteiten en vergoedingen

10.1   De Wmo Adviesraad krijgt jaarlijks de beschikking over een werkbudget. Daaruit dienen de in 10.2 genoemde kosten betaald te worden.

10.2   De leden van de Wmo Adviesraad ontvangen een algemene onkostenvergoeding. Kosten ten behoeve van professionalisering/deskundigheidsbevordering (excursies, bezoeken workshops) van de leden, deelname aan regionaal of landelijk overleg en inhuur van externe deskundigen kunnen worden vergoed. Voor alle genoemde vergoedingen in een bepaald jaar vormt het voor dat jaar beschikbaar gestelde werkbudget de grens.

10.3   Het college stelt vergaderruimte beschikbaar, die ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

 

Artikel 11 Geschillen betreffende deze verordening

Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze verordening beslist het college, gehoord de Wmo Adviesraad.

 

Artikel 12 Evaluatie

De Wmo Adviesraad evalueert jaarlijks zijn functioneren en de resultaten. De leden van de gemeenteraad ontvangen hiervan een schriftelijk verslag. Indien er op basis van deze evaluatieronde reden is de verordening aan te passen, dan wordt hiertoe een gemotiveerd voorstel ingediend bij het college, nadat het voorstel met de wethouder en de contactambtenaar is besproken. Bij positieve besluitvorming dient het college een wijzigingsvoorstel in bij de raad.

 

Artikel 13 Huishoudelijk reglement

Ten dienste van zijn functioneren stelt de Wmo Adviesraad een huishoudelijk reglement op.

 

Artikel 14 Beslissing college in gevallen waar de regeling niet voorziet

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 

Artikel 15 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Wmo Adviesraad Vlaardingen’.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding van de verordening

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 2008.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Vlaardingen in de openbare vergadering van 24 april 2008.

 

De griffier,                                         De voorzitter,

 

Drs.W.G.Amesz                                              mr. T.P.J. Bruinsma