Burgerpeiling

Wat vindt u van de stad en de wijk waarin u woont? Heeft u zich voor uw wijk ingezet? En wat vindt u van de dienstverlening van de gemeente? Dit zijn zomaar een paar vragen die ruim 1.000 inwoners hebben beantwoord voor de Burgerpeiling 2022. De gemeente wil graag inzicht in wat de inwoners vinden van hun stad, hun buurt en de dienstverlening die gemeente aan haar inwoners biedt. Daarom heeft onderzoeksbureau Het PON & Telos hier onderzoek naar gedaan.

Het onderzoek

In de periode november – december 2022 zijn met een steekproef 7.500 inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan de burgerpeiling. In totaal hebben 1.042 inwoners de vragenlijst ingevuld. Dit is een responspercentage van 14%. Dit aantal is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

De gemeente heeft aan het onderzoeksbureau gevraagd om zowel op gemeentelijk als op wijkniveau inzicht te geven. Er is een uitsplitsing geweest naar de 6 wijken:

  • Centrum/Vettenoordse polder
  • Westwijk
  • Oostwijk
  • Vlaardinger Ambacht
  • Holy Zuid
  • Holy Noord

Daarnaast zijn de resultaten van het onderzoek vergeleken met 14 referentiegemeenten.

In de burgerpeiling worden vragen gesteld over 4 maatschappelijke thema’s:

  • ‘Woon- en leefklimaat’ (betrokkenheid in de buurt)
  • ‘Relatie inwoner-gemeente’ (mening over gemeente Vlaardingen)
  • ‘Gemeentelijke dienstverlening’ (ervaring met gemeente Vlaardingen)
  • ‘Zorg en welzijn’ (maatschappelijke veerkracht)
Totaalbeeld

Aan de inwoners is gevraagd om een rapportcijfer te geven aan de 4 maatschappelijke thema’s en de totale waardering voor de gemeente. Daarnaast is gevraagd een rapportcijfer te geven voor alle moeite die de gemeente neemt voor haar inwoners. De uitkomsten geven voor elk thema minimaal een voldoende met cijfers tussen de 5,5 en 6,4. De gemeentelijke dienstverlening wordt het hoogst beoordeeld (6,4) en de relatie tussen inwoner en gemeente het laagst (5,5).

Op wijkniveau valt op dat Holy Noord op alle thema’s hoger scoort dan gemiddeld. De woon- en leefomgeving wordt door zowel Vlaardinger Ambacht, Holy Zuid en Holy Noord hoger dan de andere wijken gewaardeerd (6,6 – 6,8). Oostwijk scoort lager dan gemiddeld op alle thema’s behalve de gemeentelijke dienstverlening. Centrum/Vettenoordse polder waardeert 3 van de 5 thema’s lager in vergelijking met de andere wijken.

Thema woon- en leefklimaat

Onder het thema woon- en leefklimaat vallen vragen en stellingen over de buurt waarin iemand woont. Over het algemeen blijkt dat de meeste inwoners zich thuis voelen in hun buurt, wonen in een huis dat past bij hun wensen en positief zijn over de omgang met buurtbewoners. Ook is een grote groep inwoners tevreden over het onderhoud en hoeveelheid van groen in de buurt.

Minder positief zijn inwoners over de ruimte die de gemeente aan inwoners geeft om ideeën uit te voeren. Ook zijn ze minder positief over de samenwerking tussen de buurt en gemeente, bijvoorbeeld over de mate van hulp bij het uitvoeren van ideeën.

Wat betreft voorzieningen in de buurt zijn inwoners het meest tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen, openbaar vervoer en gezondheidsvoorzieningen. Over welzijnsvoorzieningen en ontmoetingsplekken zijn inwoners over het algemeen minder tevreden.

De verschillen in de wijken zijn hier wel duidelijk aanwezig. Zo is zo’n 90% van de inwoners in Holy Noord en Zuid (zeer) tevreden over de gezondheidsvoorzieningen, terwijl dit geldt voor 68% van de inwoners van Centrum/Vettenoordse polder. Het algemene woongenot wordt de gemiddeld met een voldoende beoordeeld (7,3).

Krabbeplas

Thema relatie inwoner- gemeente

Het gaat hier onder andere over het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur, of de gemeente inwoners laat meedenken en of de gemeente doet wat ze zegt. Bijna een derde vindt dat de gemeente inwoners laat meedenken bij plannen, activiteiten en voorzieningen en ongeveer een vijfde vindt dat handhaving goed wordt toegepast.

Bijeenkomst zorgzaam_O9A0939

Thema gemeentelijke dienstverlening

Het gaat bij dit thema over onderwerpen als informatievoorziening, de deskundigheid van de medewerker en het proces van een aanvraag bij de gemeente. Ongeveer 3 van de 4 inwoners vindt het gemakkelijk om een aanvraag te regelen, informatie te vinden, dat de gemeente duidelijke taal gebruikt en dat de verkregen informatie volledig was.

De vergelijking tussen wijken laat zien dat Holy Noord op verschillende stellingen een hogere tevredenheid heeft over de dienstverlening dan de andere wijken. Inwoners uit de Oostwijk zijn het minder eens met stellingen over de heldere taal van de gemeente en het gemakkelijk vinden van informatie.

stadskantoor

Thema zorg en welzijn

Het gaat bij dit thema over de gezondheid van inwoners en over hun maatschappelijke veerkracht (vrijwilligerswerk, mantelzorg).  Inwoners waarderen de tevredenheid met het leven (7,8) en de ervaren gezondheid (7,6) met een ruime voldoende. De meeste inwoners van gemeente Vlaardingen zijn sportief: maar 11% sport of beweegt (bijna) nooit.

Wat betreft sociale contacten, geven 8 op de 10 inwoners aan genoeg contact te hebben met anderen. Daarnaast heeft de helft van de inwoners zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor anderen, met name op het gebied van mantelzorg en hulp aan buren. Eén op de 5 inwoners voelt zich soms tot (heel) vaak eenzaam.

De vergelijking tussen wijken binnen dit thema laat een wisselend beeld zien. Zo scoort de tevredenheid met het leven significant hoger voor Holy Noord (8,1). In Vlaardinger Ambacht ervaren meer mensen dat ze kunnen terugvallen op de buurt dan in andere wijken. Binnen de wijk Centrum/Vettenoordse polder organiseren meer mensen gemakkelijk hulp als dat nodig is.

help-out

Meer weten?

Wilt u meer weten over de resultaten uit uw buurt of zien hoe de gemeente zich verhoudt tot andere gemeenten? Lees dan het hele rapport via de link aan de rechterkant van deze pagina.

Hoe nu verder?

De resultaten van de peiling zijn gebruikt om een nieuwe gemeentelijke visie op dienstverlening op te stellen. De visie gaat uit van 3 uitgangspunten voor de gemeentelijke dienstverlening: bereikbaarheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid. “Deze visie vormt de komende jaren de basis waarmee we aan de slag gaan om onze dienstverlening te verbeteren. Dankzij uw input weten we nu waar we aan moeten werken”, aldus wethouder Kegel.