Financiële zorgen nog niet voorbij - College in gesprek met raad over verdere ombuigingen

Het college stuurt de gemeenteraad de jaarstukken 2019, de 1e voortgangsrapportage 2020 en de kadernota 2020. In de aanbiedingsbrief bij de stukken geeft het college aan dat de jaarstukken en de voortgangsrapportage een verdere verslechtering van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen laten zien. Het college geeft daarom bij de raad aan dat het noodzakelijk zal zijn om in gesprek te gaan over de invulling van verdere ombuigingen.

“Sinds duidelijk werd dat de financiële situatie een stuk slechter is dan we dachten toen we met dit college van start gingen, zetten we volop in om de financiën helder te krijgen en met elkaar te werken aan financieel herstel. Daarbij ligt onze focus niet alleen op de financiële gevolgen, maar juist ook de mogelijkheden om verbeteringen te realiseren op het gebied van de leefbaarheid in Vlaardingen”, vertelt wethouder Sebastiaan Nieuwland (Financiën). 

In het Herstelplan liet het college ook al weten nog wel extra  financiële tegenvallers te verwachten en te zoeken naar verdere ombuigingen om die eventuele extra tegenvallers ook op te vangen. “”De jaarrekening 2019 en de eerste voortgangsrapportage 2020 laten inderdaad zien dat dit nodig blijkt te zijn.“

Tegenvallend resultaat 2019

Met de jaarstukken 2019 krijgt de raad het overzicht van hoe het jaar 2019 in financieel opzicht verlopen is. Het rekeningresultaat bedraagt € 2.267.000 nadelig. Daarbij maakte het college de kanttekening dat nog niet alle definitieve jaarcijfers van de Gemeenschappelijke Regelingen binnen waren bij het opstellen van de jaarstukken. Als hier nog afwijkingen uit naar voren komen, zullen die alsnog in de jaarstukken verwerkt worden.

Meer kosten 2020

Ook kreeg de raad de eerste voortgangsrapportage voor het jaar 2020. Met de voortgangsrapportage informeert het college de gemeenteraad over de financiële afwijkingen op de lopende begroting. De belangrijkste afwijkingen in deze eerste voortgangsrapportage worden veroorzaakt door externe factoren zoals extra gebruik van de regelingen tegen armoede, en door minder huuropbrengsten vastgoed dan waar rekening mee gehouden was. Andere afwijkingen zijn financieel technisch van aard. Het totale effect van de begrotingsafwijkingen in de 1e voortgangsrapportage 2020 is € 1.388.000 negatief.

In gesprek

Daar waar het college de raad andere jaren door middel van de kadernota (ook wel voorjaarsnota genoemd) uitnodigt om op basis van de begrotingsruimte in gesprek te gaan over de beleidsmatige uitgangspunten voor de komende periode, is dat dit jaar anders. In het door de raad vastgestelde herstelplan ‘Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen’ staan de beleidsmatige speerpunten voor de komende jaren al beschreven. 

Aan de slag

De provincie heeft inmiddels groen licht gegeven om met de uitvoering van het herstelplan aan de slag te gaan, waarbij Vlaardingen wel onder preventief toezicht blijft staan. “Hierdoor kunnen we naast de uitvoering van het herstelplan alleen verplichtingen aan gaan die onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn”, vertelt wethouder Nieuwland. “De kadernota gaat dit jaar daarom vooral over de uitvoering van het herstelplan en het formaliseren van eerder gedane aanbevelingen, zoals het zoeken naar aanvullende ombuigingsmogelijkheden op de andere beleidsterreinen dan genoemd in het herstelplan, het verwerven van extra inkomsten vanuit andere overheden en het heroverwegen van beleid dat een aanslag doet op de reservepositie van de gemeente. Zo kunnen we daadwerkelijk aan de slag de Vlaardingse financiële situatie te verbeteren.”