College stuurt herstelplan naar raad

Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen

Met minder geld de goede dingen voor de stad doen, die uitdaging staat centraal in het herstelplan dat het college naar de raad heeft gestuurd. Sinds eind vorig jaar bekend werd dat de gemeente met een flink financieel tekort te kampen heeft, is er hard gewerkt aan het in beeld brengen van mogelijkheden om met minder geld rond te komen. Het uitgangspunt: werken aan een leefbare stad met een structureel gezonde begroting.

In het herstelplan staan plannen om door efficiënter te werken en meer integraal te werken met minder geld het goede voor de stad te doen. Daarbij vormden niet de financiële gevolgen het uitgangspunt, maar juist ook de mogelijkheden om winst halen op het gebied van leefbaarheid. Met dit herstelplan presenteert het college 15 miljoen aan ombuigingen en daarmee de weg naar een structureel in evenwicht zijnde begroting in 2023.

Focus op leefbaarheid

Het begrotingstekort heeft Vlaardingen gedwongen eens goed in de spiegel te kijken. Die spiegel laat verschillende dingen zien: veel inzet van betrokken bewoners en organisaties, sfeervolle plekken, mooie pareltjes. Maar ook veel sociale problematiek, ondermijning, hoge werkloosheid, veel armoede en vergelijkbare leefbaarheidsproblemen als grote steden als Rotterdam en Den Haag. Kortom: Vlaardingen is een stad waaraan veel werk te verrichten is. En daarnaast is er een begrotingstekort.

Het herstelplan is dan ook niet een lijstje bezuinigingen geworden, maar een document waarin verdeeld over de domeinen wonen, veiligheid, onderwijs en sociaal domein in kaart gebracht is wat de ambities zijn en wat de gemeente gaat doen om die ambities te bereiken. Minder geld uitgeven of soms juist eerst extra investeren om daar later de vruchten van te kunnen plukken.

Sociaal domein

In het herstelplan staan vooral veel voorstellen op het gebied van het sociaal domein. In dit beleidsterrein gaat het meeste geld om. De afgelopen jaren is er aan gewerkt om in het sociaal domein meer samen te werken, integraal te werken en meer inzet te plegen op preventie en het vroeg aanpakken van problemen bij bewoners om zo grotere problemen te voorkomen. Ondanks het vele goede werk is die transformatie nog niet goed genoeg van de grond gekomen en stijgen de zorgvraag en de kosten. Het college wil dat mensen die ondersteuning nodig hebben, daar op kunnen blijven rekenen en wil voorkomen dat stijgende kosten in het sociaal domein, ten koste gaan van andere voorzieningen in de stad. De maatregelen die in het herstelplan zijn opgenomen, richten zich vooral op het versnellen van de al ingezette transformatie in het sociaal domein waardoor bewoners beter geholpen worden en de kosten terug lopen. Zo kan Vlaardingen de zorg betaalbaar houden, versobering van het aanbod grotendeels voorkomen, en kan zelfs kwaliteitsverbetering bereikt worden voor de gebruikers van deze ondersteuning.

Ook pijn

De meeste maatregelen uit het herstelplan zijn gericht op het vergroten van de leefbaarheid waarbij ombuigingen behaald worden. Om de 15 miljoen aan ombuigingen te halen, worden er in het herstelplan helaas ook enkele bezuinigingen voorgelegd die sommige bewoners in de portemonnee zullen voelen. Zo wordt in het sociaal domein voorgesteld om de Rotterdampas alleen nog te subsidiëren voor minima-gezinnen met kinderen onder de 12 jaar. De regeling Schoon Huis blijft mensen ondersteunen met huishoudelijke hulp, maar de aanvullende mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief extra uren in te kopen komt te vervallen. De regeling Meerkosten vervalt. Voor bewoners die ook gebruik maken van WMO-zorg is door invoering van het abonnementstarief de eigen bijdrage lager geworden waardoor deze bewoners gecompenseerd worden voor het vervallen van de regeling Meerkosten.

Ook wordt de OZB voor ‘niet’-woningen aangepast. Dit kent nu een gebruikersdeel en een eigenarendeel, waardoor de gemeente minder inkomsten krijgt als een pand leeg staat. Dit wil de gemeente aanpassen waardoor eigenaren direct ook een financiële prikkel krijgen om bij leegstand op zoek te gaan naar een huurder. Ook is er een extra verhoging van de opbrengst van de OZB voorgesteld van 3 procent waarbij nog nader gekeken wordt hoe dit ingevuld gaat worden.

Intensief

Het proces om te komen tot een herstelplan, was een intensief proces. In dit plan heeft het college input verwerkt van de werkgroepen van de raad, van de ambtelijke organisatie en van partnerorganisaties uit het sociaal domein. Ook de uitkomst van de enquête van de raad en de Toekomstvisie zijn als uitgangspunten meegenomen.

Vertrouwen

Het herstelplan is af en wordt door het college aan de raad voorgelegd. Als de raad het herstelplan vaststelt, kan de raad dit aanbieden aan de provincie. De provincie beoordeelt dan of het plan voldoende onderbouwt hoe Vlaardingen de begroting weer structureel in evenwicht brengt. Op basis daarvan kan de provincie besluiten het preventief toezicht voor Vlaardingen op te heffen.

Voor het college is dit plan bovendien een belangrijk middel om te werken aan een leefbare en structureel financieel gezonde stad. “Wij willen als college van B&W in 2022, als onze collegeperiode voorbij is, een leefbare stad achterlaten met een structureel gezonde begroting”, aldus het college.

Bijlage

Herstelplan (pdf, 2,1MB)