College B&W stemt in met ontwerp paraplubestemmingsplan Wonen

De gemeente Vlaardingen ervaart, door krapte op de woningmarkt, een ongekend hoge ontwikkeldruk in de bestaande woningvoorraad. In toenemende mate worden in Vlaardingen initiatieven ontplooid in de stad die voor overlast zorgen. Voorbeelden hiervan zijn toename van particuliere verhuur en de daaruit volgende overlast, bouwkundig splitsen in onzelfstandige woonruimten en het omzetten van gemeenschappelijke ruimten in zelfstandige woningen. Dit leidt ook tot schaarste in het aanbod van betaalbare koop- of huurwoningen. Daarnaast kent de gemeente Vlaardingen een grote verscheidenheid aan bestemmingsplannen met elk eigen begrippen en omschrijvingen. Dat levert verwarring op maar ook verschil in benadering bij gelijke initiatieven.

Eerste stap: voorbereidingsbesluit

Om deze problemen het hoofd te bieden, heeft de gemeenteraad op 17 okt 2019 het voorbereidingsbesluit 'gebruik Wonen' genomen. In dit voorbereidingsbesluit worden enkele randvoorwaarden gesteld en zijn ongewenste ontwikkelingen tegen te houden waar sommige bestemmingsplannen niet in voorzien. Het voorbereidingsbesluit geldt voor maximaal een jaar en vervalt wanneer een paraplubestemmingsplan Wonen en 2e herziening BV Vergulde Hand West zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Paraplubestemmingsplan en 2e herziening beheersverordening Vergulde Hand West

Met het paraplubestemmingsplan Wonen heeft Vlaardingen een eenduidige duidelijke regeling voor wonen, toepasbaar voor alle bestemmingsplannen. Omdat 'Vergulde Hand West' een beheersverordening is, wordt die op onderdelen herzien. Het is namelijk juridisch niet mogelijk om het paraplubestemmingsplan hiervoor in te zetten. Dit paraplubestemmingsplan, tezamen met de herziening van de beheersverordening, maakt een uniforme werkwijze, toetsing en handhaving op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening mogelijk. Zo gelden voor heel Vlaardingen dezelfde begrippen en omschrijvingen op het gebied van wonen en wordt het mogelijk om nieuwe problemen en misstanden aan te pakken.

Wat wordt er precies geregeld

Zoals gezegd wordt met dit besluit voor het gehele grondgebied gezorgd voor juridisch heldere en uniforme begrippen wonen, woning en huishouden. Daarnaast regelen de beide plannen tezamen dat waar wonen is toegestaan, dit op grond van het bestemmingsplan of beheersverordening alleen maar is toegestaan voor één huishouden of twee personen die niet tot een huishouden behoren. Daarmee wordt het mogelijk om op te treden tegen het verkameren (omzetten) van woningen of het huisvesten van meer dan twee personen die niet tot een huishouden behoren.

Procesregels:

Ter inzage

Het ontwerp paraplubestemmingsplan ligt met ingang van dinsdag 16 juni 2020 gedurende een termijn van 6 weken digitaal ter inzage. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar en beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien u de stukken fysiek wilt inzien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per e-mail naar ro@vlaardingen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van dinsdag 16 juni 2020 tot en met maandag 27 juli 2020, kan een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. De zienswijze zullen na de ter inzagetermijn en voor vaststelling worden beantwoord.