Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening

Iedereen krijgt op enig moment wel te maken met de dienstverlening van de gemeente. Ook u als ondernemer heeft de gemeente regelmatig nodig, bij het aanvragen van een vergunning od de onderhoud van de buitenruimte bijvoorbeeld. Hoe wordt die dienstverlening door u ervaren? In een enquête werd u daarover bevraagd. De resultaten zijn inmiddels bekend!

Onder dienstverlening verstaat de gemeente iedere vorm van interactie of transactie die de inwoners en ondernemers met de gemeente en/of haar partners heeft. Om te weten wat ondernemers belangrijk vinden voor de bedrijventerreinen en waar zij tegenaan lopen is er eind vorig jaar een enquête gehouden onder de ondernemers die zijn gevestigd op de bedrijventerreinen. 

Plussen en minnen

De ondernemers die de enquête hebben ingevuld, laten een kritische noot horen. De algemene dienstverlening van de gemeente wordt gewaardeerd met een 5,4. De leefbaarheid in de directe omgeving en verwachtingen over de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van dit cijfer. De grootse knelpunten die in de enquête worden aangegeven zijn de handhaving op het gebied van ondermijning en bestemmingsplannen en zwerfafval op de bedrijventerreinen. Ook bestaat er onduidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente. Sommige ondernemers denken bijvoorbeeld dat de gemeente moet zorgen voor een glasvezelaansluiting. De geënquêteerde ondernemers vinden dat de gemeente haar best doet om ondernemers te betrekken bij nieuwe plannen. Zij missen daarna de terugkoppeling en herkennen hun inbreng niet in de uiteindelijke plannen.

Ook zijn er positieve punten benoemd door de geënquêteerde ondernemers. Zo geeft bijna 80% aan gemakkelijk aan de benodigde gemeentelijke informatie voor zijn bedrijf te kunnen komen en vindt hetzelfde aantal dat de gemeente heldere taal gebruikt. Ook het persoonlijke contact met de accounthouder wordt als positief ervaren.

Actie

De punten over de gemeentelijke dienstverlening worden meegenomen in het uitwerken van de visie op dienstverlening die op 18 april door het college aan de gemeenteraad is aangeboden ter vaststelling. In deze visie wordt aangegeven wat inwoners en ondernemers van de gemeente kunnen en mogen verwachten. De komende maanden werkt de gemeente een uitvoeringsplan uit waarin concrete acties worden uitgewerkt.