Mevis-talk

Na een aantal maanden van voorbereiding is Mevis een half jaar geleden gestart met de uitdagende transformatieopdracht in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De opdracht die Mevis, samen met de MVS gemeenten is aangegaan, is een omvangrijke.

 In deze rubriek geeft Mevis een update over de laatste stand van zaken. Wat zijn de ervaringen en leerpunten van dit transformatietraject en de nieuwe manier van werken? In deze editie vertellen we hoe het gaat met de plusteams, zorgcontinuïteit, de wachtlijstaanpak en e-health.

Plusteams: een flexibel netwerk van specialisten

We hebben de eerste stappen gezet voor de plusteams. Begin april zijn we gestart met een pilot in Vlaardingen. 

Een plusteam is flexibel netwerk van specialisten. Het is een aanvulling op de hulp van de jeugdprofessionals van de wijkteams. Als de jeugdprofessionals zien dat er meer nodig is, kunnen zij laagdrempelig extra deskundigheid van collega’s uit het plusteam inschakelen. De plusteams worden gevormd door medewerkers vanuit de kernpartners van Mevis met eigen specialistische expertise. De plusteams brengen de specialist dichter bij de wijk.

De vraag die centraal staat tijdens de pilot is hoe we de verbinding maken tussen het wijkteam en het plusteam. Wat werkt er goed en wat minder? Op welke manier kan je deskundigheid delen? We zijn begonnen met advies en consultatie. De volgende stap is om te kijken hoe we dat verder uit kunnen breiden. De eerste ervaringen zijn goed. Het is soms wennen dat je gebruik kan maken van het team maar het wordt enorm gewaardeerd. Een van de volgende stappen is om uit te breiden naar Maassluis en Schiedam.

Zorgcontinuïteit

Er zijn verschillende afspraken gemaakt met alle jeugdhulpaanbieders zodat ouder(s) en/of verzorger(s) zo min mogelijk zouden merken van de overgang naar Mevis per 1 januari 2023. Een belangrijke afspraak was de zorgcontinuïteit. De gemeente heeft beschikkingen afgegeven die uiterlijk op 30 juni 2023 verlopen. Ouder(s) en/of verzorger(s) zijn geïnformeerd over hoe de hulp ingezet gaat worden na 30 juni 2023. In principe verandert er niks in de hulp tenzij de ouder(s) samen met de jeugdhulpaanbieder hebben afgesproken dat de hulp afgebouwd kan worden of niet meer nodig is.

We merken dat het aantal gecontracteerde aanbieders nog oploopt doordat met het aflopen van de zorgcontinuïteit zich nu onderaannemers van onderaannemers melden en verplichtingen vanuit het woonplaatsbeginsel (WPB). Dat betekent dat de opgave om het versnipperde veld terug te brengen naar een beperkt aantal aanbieders groter is dan verwacht. Dit is eigenlijk de nulmeting, al deze partijen zijn of waren in het verleden betrokken bij het leveren van zorg in de MVS-gemeenten. De komende periode zullen we gaan kijken welke partijen in het gecontracteerde aanbod samen een dekkend aanbod aan jeugdhulp leveren gezien de behoefte binnen MVS-gemeenten. Wat kunnen we in de toekomst zelf? Wat is wellicht minder nodig omdat we het voorveld versterken? Welke deel van de zorg kunnen de plusteams overnemen en met een preventieve laagdrempelige aanpak voorkomen? 

Wachtlijstaanpak

Het eerste kwartaal 2023 hebben wij inzicht gekregen in het aantal casussen die op de wachtlijst staan of casussen waar geen jeugdprofessional (meer) aan gekoppeld is. Dat bleken er behoorlijk veel te zijn. Alle wachtenden zijn gebeld en we hebben bekeken welke casussen urgent zijn, minder urgent en niet urgent. Na de belronde bleek dat een groot aantal kinderen wel al zorg kreeg en een deel kon ook van de wachtlijst afgehaald worden. We hebben daarmee inzicht gekregen in wie er op de wachtlijst staat en de urgentie. 

De komende tijd gaan een aantal nieuwe medewerkers starten met de casussen die op de wachtlijst staan. Deze collega’s gaan aan de slag om de wachtlijsten weg te werken, een goede veiligheidsinschatting te maken van de gezinnen en de werkdruk te verlagen bij de jeugdprofessionals.

E-health

Digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg worden steeds breder ingezet bij organisaties in zorg en welzijn. Dit kan bijdragen aan de bereikbaarheid en beschikbaarheid van hulpverlening, het werk van de jeugdprofessional ontlasten en bijdragen aan de versterking van de autonomie van cliënt en zijn omgeving. De afgelopen weken hebben we een visie ontwikkeld op de inzet van e-health in alle fasen van de cliëntreis, van toegang tot ondersteuning en zorg. Om eind van het jaar te kunnen starten met een pilot, hebben we de handen ineengeslagen met de e-health leverancier Minddistrict. Wordt vervolgd dus!