Nieuwsbrief MVS Jeugdmodel – Maart 2022

Beste lezer,

‘2022 staat in het teken van implementeren en transformeren.’ Zo sloten we de laatste Terugkoppelbijeenkomst afgelopen december af en zo startten we in januari met de eerste nieuwsbrief van dit jaar. 

Wat zijn de ontwikkelingen binnen het MVS Jeugdmodel? Wat is de huidige stand van zaken? Hoe gaan we het transformeren dit jaar vorm en inhoud geven? En, welke huidige en nieuwe initiatieven inspireren ons daarbij?

Het inkooptraject is op dit moment nog niet afgerond – daar geven we u een update over zodra dat kan – ondertussen zijn diverse werkgroepen actief met het inhoudelijk uitwerken van het MVS Jeugdmodel. Ook zijn er op meerdere plekken initiatieven en werkwijzen die aansluiten op wat we voor kinderen willen realiseren met het MVS Jeugdmodel. 

In deze nieuwsbrief nemen we u mee naar het onderwijs. We geven een inkijk in de ambities van MDO De Poldervaart in Schiedam en Berry Hakkeling, clusterdirecteur bij stichting Un1ek, vertelt over de Familieklas op IKC De Ark in Vlaardingen – voorbeelden in de geest van het MVS Jeugdmodel. We sluiten af met onze vaste rubriek Portret van..  waarbij u dit keer kennismaakt met Hellen Poelmann, locatiemanager van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Schiedam. 

Veel leesplezier!

OPROEP

Deze nieuwsbrief verschijnt elke vier weken en is er om u als betrokkene bij het MVS Jeugdmodel te informeren en te inspireren. We breiden de huidige redactie graag uit met iemand uit het veld, zodat de onderwerpen in de nieuwsbrief aansluiten bij waar ú nieuwsgierig naar bent en behoefte aan heeft. Niet in de redactie, wél een goede tip? Misschien wilt u iemand voordragen voor een kort interview? Meld het ons! Stuur uw vraag, bijdrage of aanmelding als redactielid per e-mail naar: jeugdhulpmvs@maassluis.nl, onder vermelding van NIEUWSBRIEF.

4_Nieuwsbrief FEB_MVS Jeugdmodel_Foto IKC© De Ark_foto 1

Inclusief onderwijs binnen MDO De Poldervaart in Schiedam

MDO De Poldervaart is een school voor openbaar speciaal basisonderwijs, voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag en/of leren. De ambitie is het realiseren van een passend onderwijs-, zorg- en ondersteuningsaanbod in de regio. Waarbij de benodigde hulp en ondersteuning zoveel mogelijk in en rond de school wordt georganiseerd. 

Om ambitie en doelstellingen te bereiken, werken een stuur- en een projectgroep aan concrete verbeterpunten en acties. Waar nodig worden experts uitgenodigd om mee te denken. Lotte van Ballegooijen, lid stuurgroep: “Vooral de sterkere verbinding met het wijkteam, het verstevigen van het zorgteam van de school, naschoolse dagbehandeling in de school en de uitbreiding van de Begeleiding- en Onderwijsgroep, liggen in de lijn van het koersdocument. Met als doel het verbeteren van de doorstroom vanuit dagbehandeling, het verminderen van thuiszitters en het binnen de regio houden van leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben. Wijkgericht werken, dat is de aanpak die aansluit bij de ambities.”

Zorg voor kinderen dichtbij

De ambitie van De Poldervaart is een goed voorbeeld in de geest van het MVS Jeugdmodel. Zorg voor kinderen dichtbij. De Poldervaart wil dit voorbeeld ook zijn. Ter inspiratie hoe onderwijs, ondersteunings- en zorgstructuur versterkt wordt door samenwerking met partners vanuit verschillende disciplines. We houden u graag op de hoogte van de voortgang en nieuwe resultaten. Hier in de nieuwsbrief of tijdens een inspiratiecafé. Wordt vervolgd!

4_Nieuwsbrief FEB_MVS Jeugdmodel_Foto © IKC De Ark_foto 2

Familieklas IKC De Ark: Elkaar vertrouwen en leren van elkaar

‘Ieder kind heeft het recht om er bij te horen’, dat is de missie van IKC De Ark. Met de start van de Familieklas in 2017, introduceerde het Kindcentrum een systematische aanpak waarbij ouders nauw betrokken worden bij hun kinderen. Berry Hakkeling: “De Familieklas is ontstaan vanuit een behoefte. Er werd opgemerkt dat het aantal kinderen met interactie problemen, elk jaar toenam. Kinderen die het moeilijk vinden onderdeel uit te maken van een groep en niet of slecht in staat zijn daarmee om te gaan. Die constant aanlopen tegen het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van hun sociale omgeving. Ook zagen we een toename van ernstige gedragsproblemen. We zochten naar een aanpak die aansluit bij onze visie, want als een kind iets extra’s nodig heeft, dan moet een IKC zich daar op aanpassen. Een aanpak die er op gericht is om te voorkomen dat kinderen onnodig uitstromen naar speciaal onderwijs. 

Kind, ouder en leerkracht

Met de inzet van IKC De Ark, Samenwerkingsverband 'Onderwijs Dat Past', stichting Horizon (Educé Onderwijs) en de gemeente Vlaardingen, is er in 2016 gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe methodiek. In basis gaat het om het verstevigen van de bekende driehoek waarbij het kind, de ouder en de leerkracht – die tevens kinder- en gezinscoach is – elkaar vertrouwen en leren van elkaar. Daar komt bij dat we oprechte aandacht geven aan de bewustwording van ouders. Niet altijd krijgen zij dezelfde signalen als de leerkracht. Soms speelt ook schaamte een rol om problematiek niet te herkennen. In de Familieklas wordt gezamenlijk gekeken waar het misgaat en hoe dat op een constructieve manier kan worden aangepakt. Zo leert het kind, samen met zijn ouder en leerkracht dit probleem op te lossen én hoe het in de toekomst met andere problemen kan omgaan. Er ontstaat meer inzicht in gedrag en er wordt, vaak spel-therapeutisch, geoefend met ander gedrag waardoor ze ervaren dat ze dat zelf kunnen veranderen. 

Minder kinderen naar speciaal onderwijs

De Familieklas loopt nu vier jaar met als concreet resultaat dat 80% van de kinderen met sociaal-emotionele problemen nu niet meer uitstroomt naar speciaal onderwijs. Zelf denk ik altijd aan de kinderen die ik binnen een half jaar heb zien veranderen, van boos, verdrietig en bijna niet bereikbaar, naar kinderen met een glimlach die vrolijk ‘goedemorgen meester’ zeggen. Ik ben dan ook heel blij dat de mogelijkheid is gecreëerd om deze aanpak te ontwikkelen en te zien dat andere scholen eenzelfde methodiek willen opstarten. Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang om de Familieklas te integreren in het MVS Jeugdmodel.”

Wilt u meer weten over werkwijze en methodiek van de Familieklas bij IKC De Ark? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met directeur Noortje Smit, via telefoonnummer 010 474 16 65 of door een e-mail te sturen naar directie@kindcentrumdeark.nl.  

Inspiratiecafés 

We kondigden ze eerder aan: één van de nieuwe vormen waarin we dit jaar kennis en ervaring willen delen, zijn de inspiratiecafés. Voor deze bijeenkomsten nodigen wij (externe) sprekers uit, of vertegenwoordigers van andere gemeenten om hun ervaringen met een verandertraject op het gebied van jeugdhulp met ons te delen. De inhoud van de inspiratiecafés bepalen we graag met u samen. 

Netwerken

De inspiratiecafés zijn ook een goede gelegenheid om elkaar weer even te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor een bijeenkomst. Vanaf nu zullen weer regelmatig activiteiten worden georganiseerd. We nemen ze op in de agenda op de website www.jeugdhulpmvs.nl.

Portret van... Hellen Poelmann, locatiemanager van CJG Schiedam

4_Nieuwsbrief FEB_MVS Jeugdmodel_foto Hellen Poelmann

Vanuit welke rol ben je betrokken bij het MVS Jeugdmodel?

“Het Centrum Jeugd en Gezin levert jeugdgezondheidszorg in de drie gemeenten. Dat betekent dat we veel kinderen – van 0 tot 18 jaar – en (aanstaande) ouders zien op sociaal en medisch gebied. Vanuit die rol bieden wij zélf ondersteuning, werken we samen met en verwijzen we door naar netwerkpartners. Die netwerkpartners bevinden zich op het gebied van welzijn, onderwijs, (medische) zorg, veiligheid, eigenlijk teveel om op te noemen. Precies om die diversiteit in ons werk nemen mijn collega’s en ik deel aan meerdere werkgroepen: onderwijs, veiligheid, data en netwerk.”

Wat is je drijfveer om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de jeugdhulp in onze regio?

“Er is voor mij maar één drijfveer, dat is goede preventie en zorg voor alle jeugd. Er zijn gezinnen die het prima zelf kunnen, sommige hebben een steuntje in de rug nodig en andere hebben baat bij intensievere hulpverlening. De wijze waarop de jeugdhulp is georganiseerd, zal helpend moeten zijn voor álle gezinnen.” 

Wie is je inspirator of voorbeeld in je werk?

“Voor mij zijn dat alle mensen die met passie en gedrevenheid iets betekenen voor de gezinnen, voor de jeugd. In mijn team zijn dat de assistenten, artsen en verpleegkundigen die altijd zoeken naar het beste voor het kind. Als ik breder kijk, komt inspiratie uit alles wat ik mooi en belangrijk vind. Zo kijk ik graag naar de out-of-the-box-tips van Frans Uyterlinde, stylist bij VT Wonen. Hij kijkt echt anders en kiest voor verrassende combinaties. Vaak stoer en zacht.”  

Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken?

“Voor een goed idee. En zeker als dat goede idee met humor en flair wordt gebracht. Ik laat me graag verrassen.” 

Welke brandende vraag heb je?

“Hoe kunnen we de mooie plannen die op papier staan echt goed in de praktijk brengen? Welke visies, doelen en methodes hebben de kracht om in de dagelijkse praktijk echt het verschil te maken voor de jeugd? Als we het echt anders willen, moeten we ervoor zorgen dat het ook praktisch uitvoerbaar is.”