Impressie eerste netwerkbijeenkomst Opgroeien in veiligheid

Hoe lukt het ons om muren te slechten en echt toe te werken naar het realiseren van een integrale aanpak vanuit de grondgedachte één gezin, één plan, één regisseur? Samen willen we manieren vinden om ons langs belemmerende procedures en randvoorwaarden te manoeuvreren. Een sfeerimpressie van de bijeenkomst van het netwerk Opgroeien in veiligheid

Ontwerp zonder titel

Op maandag 31 oktober vond de eerste netwerkbijeenkomst ‘opgroeien in veiligheid’ plaats met een groep van 25 personen.  Hoofdonderwerpen waren het doel van deze netwerkgroep en het omgaan met de ondergrens van veiligheid. Het werd een levendige bijeenkomst waarin door de deelnemers veel energie werd gestoken in hoe we het samen beter kunnen doen om meer te bieden in een veilige omgeving voor de jeugdigen. 

Preventie

Hoe sneller we bij een situatie van mogelijke onveiligheid komen, hoe beter. Het is daarom belangrijk om ook vanaf 2023 sterker in te zetten op vroegsignalering: snel signalen te kunnen opmerken en delen, in samenwerking met het voorveld. Daarbij willen we niet de focus leggen op het ‘beter’ opschalen, maar juist meer aandacht geven aan het ‘omlaag kunnen werken’. Gericht op het bieden van veiligheid en ondersteuning rondom het kind vanuit de omgeving, door sneller passende ondersteuning te bieden en door na te gaan of een deel van de hulp niet juist door meer laagdrempelige ondersteuning kan worden georganiseerd. 

Helderheid

Wat ook regelmatig terugkwam in de bijeenkomst, is de wens om heldere informatie te hebben: Wie zijn alle partners in het borgen van veiligheid, en wat kunnen ze precies bieden? De wens wordt uitgesproken voor duidelijke informatie over formele en informele partners. Daarbij is het ook belangrijk om goed te begrijpen wat we met elkaar bedoelen, samen dezelfde taal te spreken. 

Doen wat nodig is

De wens om samen ‘te doen wat nodig is’ werd tijdens deze bijeenkomst breed gedragen, al vraagt dat nog belangrijke stappen. Bijvoorbeeld dat we vanuit vertrouwen samenwerken, om samen in staat te zijn om oude, niet-werkende patronen los te kunnen laten. Daarbij is het de kunst om de ruimte te vinden om flexibel samen maatwerk te leveren, terwijl de huidige formatie van veel organisaties onder druk staat.

Hoe lukt het ons om muren te slechten en echt toe te werken naar het realiseren van een integrale aanpak vanuit de grondgedachte één gezin, één plan, één regisseur? Samen in het netwerk moeten we die voorwaarden voor maatwerk gaan scheppen, onder andere door het opbouwen van een sterk lokaal netwerk met aandachtfunctionarissen en een bereikbaar wijkteam waarin veel expertise zit. Samen willen we manieren vinden om ons langs belemmerende procedures en randvoorwaarden te manoeuvreren. 

Veiligheid als ondergrens

Samen zorgen ervoor dat de directe veiligheid geborgd is. Dat vraagt ook professionele moed: lastige situaties bespreekbaar maken, plannen maken om te voorkomen dat situaties ontstaan waar de ondergrens bereikt wordt, organiseren om daadwerkelijk met elkaar te handelen om de veiligheid te blijven borgen. Hoe minder schijven we daarin nodig hebben, en hoe meer opties we als netwerk onderling kunnen bieden, hoe beter we de veiligheid kunnen realiseren. 

De genoemde verbeterpunten sluiten helemaal aan bij de uitgangspunten van het MVS Jeugdmodel, zoals de gerichtheid op situationeel handelen en een sterk lokaal wijkteam. Er zit veel energie in deze netwerkgroep en betrokkenheid om het samen goed te doen voor de jeugdige en het gezin.

Juiste vorm

Samen met het netwerk zoeken we nu de juiste vorm om de belangrijke vervolgstappen te maken. We kunnen concreet aan de slag met het al zo snel mogelijk creëren van meer helderheid door onderling informatie te bundelen en te delen, en daarnaast verdere bijeenkomsten organiseren om elkaar nog beter te leren kennen, zoals door themabijeenkomsten of verdere bijeenkomsten op locaties bij de netwerkpartners. Daarnaast is het belangrijk om de eerste inhoudelijke aanzet op de thema’s op korte termijn extra samen uit te werken, om toe te werken naar de beoogde transformatie binnen het MVS Jeugdmodel.

Het netwerk Opgroeien in veiligheid is bereikbaar via netwerkregisseur Christian Asche, mail: c.asche@schiedam.nl.