Raadsleden en ambtenaren aan de slag met begrotingstekort

Dinsdagavond 21 januari kwam een afvaardiging van de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie in de burgerzaal van het stadhuis bijeen om met elkaar naar oplossingen te zoeken voor het begrotingstekort. In de eerste van nog te volgen bijeenkomsten stond het thema Wonen centraal. Vanuit de gemeentelijke organisatie werd een presentatie gegeven waarin mogelijkheden werden toegelicht: o.a. inzetten op de mogelijkheden vanuit provincie, rijk en Europa, gebiedsontwikkeling, creatiever en effectiever omgaan met erfpacht, mogelijkheden die de Rotterdamwet biedt. Hierna werd in groepen verder gediscussieerd en de meest belangrijke bevindingen werden genoteerd voor verder onderzoek op mogelijke uitwerking. Rondom het thema Wonen zullen nog meer bijeenkomsten volgen om tot uiteindelijke bevindingen en advies te komen.

Wethouder Sebastiaan Nieuwland aan het woord.

De gemeente  heeft een groter begrotingstekort dan de eerder genoemde 8 miljoen euro. Om structureel financieel gezond te worden en te blijven, moet Vlaardingen meer rekening houden met onder andere prijsstijgingen. De inschatting is dat er in 2023 een bedrag van 12,7 miljoen euro nodig is om Vlaardingen structureel weer financieel goed op de rails te krijgen.

Om vorm te geven aan de noodzakelijke ombuigingen heeft een regiegroep, bestaande uit een groep raadsleden, besloten om vier werkgroepen in te stellen. Deze vier werkgroepen gaan over de volgende onderwerpen: Wonen, Sociaal Domein, Onderwijs, Veiligheid. Binnen deze,  door het college benoemde speerpunten, moet gezocht worden naar oplossingen voor het tekort. Op dit moment maken deze speerpunten ongeveer 150 miljoen uit van de totale begroting van 260 miljoen. Als de gemeente gaat besparen op de overgebleven 110 miljoen, dan komt de leefbaarheid van de stad in het geding. De ombuigingen moeten gevonden worden binnen de speerpunten door een andere aanpak te kiezen of anders te kijken naar het vraagstuk en op die manier juist bij te dragen aan de leefbaarheid van de stad. Tijdens de eerste werkgroep waren voornamelijk coalitiepartijen vertegenwoordigd. Het college buigt zich komende week over het vervolg van de werkgroepen, omdat zij het wenselijk vindt dat alle partijen meedenken.

Het rapport ‘Oplossingsrichtingen begrotingssaldo’ laat zien dat er allerlei vooral boekhoudkundige maatregelen genomen kunnen worden om het begrotingstekort te verkleinen. Via een raadsmemo heeft het college toegelicht waarom zij niet alle bevindingen en aanbevelingen in de rapporten onderschrijft. Het college hecht er aan om, samen met de gemeenteraad, te komen tot een realistische en structureel sluitende begroting waarbij structurele lasten transparant in de begroting worden opgenomen en gedekt worden door structurele baten. Niet alle aanbevelingen in het rapport dragen bij aan deze transparantie en het structureel oplossen van het ontstane tekort.

Raadsleden zitten met elkaar aan tafel.