Provincie behoudt toezicht - Vlaardingen aan de slag met herstelplan

Met minder geld de goede dingen voor de stad doen, die uitdaging staat centraal in het herstelplan dat de gemeenteraad van Vlaardingen aan de provincie stuurde. De provincie heeft de gemeenteraad laten weten dat ze het herstelplan inhoudelijk sterk vindt. “Daarmee is het herstelplan uitgangspunt voor Vlaardingen om tot een structureel gezonde financiële situatie te komen”, vertelt wethouder Sebastiaan Nieuwland. Om bij dit proces vinger aan de pols te kunnen houden, houdt de provincie Vlaardingen de komende tijd onder preventief toezicht.

In het herstelplan zijn ambities in kaart gebracht voor de thema’s wonen, veiligheid, onderwijs en sociaal domein en is omschreven wat de gemeente gaat doen om die ambities te bereiken. “Minder geld uitgeven of soms juist eerst extra investeren om daar later de vruchten van te kunnen plukken”, aldus wethouder Nieuwland. Daarbij ligt de focus niet alleen op de financiële gevolgen, maar juist ook de mogelijkheden om verbeteringen te realiseren op het gebied van de leefbaarheid in Vlaardingen.

In haar reactie op de begroting 2020 en het herstelplan laat de provincie weten dat zij zich in principe kan vinden in de richting van het plan. “Omdat de haalbaarheid van de geschetste maatregelen nog niet op alle punten financieel voldoende hard gemaakt is, wil de provincie het preventief toezicht nog niet opheffen”, vertelt wethouder Nieuwland. Zo wordt in het herstelplan geschetst hoe Vlaardingen, door betere samenwerking en meer preventief te werken, de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen in het sociaal domein kan verlagen. De besturen van de gemeenschappelijke regelingen staan positief tegenover deze ambities, maar zij hebben aangegeven tijd nodig te hebben om de maatregelen uit te werken en op haalbaarheid te kunnen beoordelen en in hun begroting en meerjarenraming te verwerken.

Onontkoombaar en onuitstelbaar

Het preventief toezicht vanuit de provincie blijft dus nog van kracht. Hierbij kan de gemeente gewoon verder met de uitvoering van bestaand beleid en de daarbij behorende financiële verplichtingen. Maar voor het doen van nieuwe uitgaven blijft het nodig om toestemming te vragen aan de provincie. De provincie kijkt dan of er financiële dekking is voor een voorstel en kijkt in hoeverre de betreffende uitgaven onontkoombaar en onuitstelbaar zijn.

Bij de beoordeling van deze voorstellen heeft de provincie aangegeven steeds te zullen kijken of deze de uitvoering van het Vlaardingse herstelplan bevorderen. Wethouder Nieuwland: “Ondanks het preventief toezicht kunnen we zo toch werken aan een leefbare stad met een structureel gezonde begroting.”

Om dat proces verder te ondersteunen voert de provincie een begrotingsscan uit om nog meer inzicht te krijgen in mogelijkheden om de Vlaardingse financiële situatie duurzaam te verbeteren.

Bijlage

Brief vervolg preventief toezicht (pdf, 161kB)