Positief resultaat jaarstukken 2021 bevestigt meer grip op financiën

In 2021 heeft de gemeente minder geld uitgegeven dan vooraf was begroot. Dat laten de concept-jaarstukken van 2021 zien. De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2021 gevoerde beleid en beheer. De gemeente sluit het jaar voorlopig af met een positief resultaat van € 24.444.000. In de 2e voortgangsrapportage 2021 werd een resultaat verwacht van € 15.505.000 voordelig. Deze prognose was gebaseerd op feiten en vastgestelde begrotingswijzigingen die op dat moment bekend waren. In een raadsmemo informeert het college de gemeenteraad over het verschil.

Wethouder Bart Bikkers (Financiën) is trots op het voorlopig resultaat: “Het positieve resultaat laat zien dat we ook dit jaar, met elkaar, de nodige stappen hebben gezet om grip te houden op onze begroting. Van dit resultaat is namelijk slechts 3 miljoen, ongeveer 1% van de totale begroting, niet van tevoren voorzien.”

Duiding van het resultaat

Er zijn op hoofdlijnen drie oorzaken aan te wijzen voor het financiële verschil tussen de 2e voortgangsrapportage 2021 en de jaarrekening 2021. 

Een groot deel van de financiële afwijking ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage is ontstaan door onderwerpen waarover het college de gemeenteraad in diezelfde voortgangsrapportage al heeft geïnformeerd. Door het ontbreken van informatie van derden, was het toen niet mogelijk om de gemeentelijke begroting al te wijzigen. Dergelijke posten tellen samen op tot een afwijking van zo’n € 4 miljoen.

Ook was er sprake van € 1,7 miljoen aan middelen vanuit de decembercirculaire die te laat ter beschikking kwamen om in te zetten in 2021. Hetzelfde geldt voor € 130.000 aan middelen voor het behoud van 15 platanen aan de Oosthavenkade. 

Daarnaast is ongeveer € 3 miljoen ontstaan door andere factoren, zoals strakkere sturing op de uitgaven en een lager beroep op voorzieningen en vertraging in de uitvoering van beleid als gevolg van corona.

Weloverwogen investeren

Ondanks dat dit resultaat ervoor zorgt dat de gemeente nog steviger in haar (financiële) schoenen staat dan was verwacht, waarschuwt het college voor financieel opportunisme. Er zijn nog steeds risico's die op de gemeente afkomen en daarnaast is het voorlopige resultaat vooral ontstaan door incidentele meevallers en vertraging in de uitvoering van beleid. Wethouder Bikkers: ”Door dit positieve resultaat kunnen we de komende jaren voorzichtig meer gaan investeren in de stad, maar daarbij moeten wij weloverwogen blijven omgaan met de financiële ruimte die er is.”

Definitief resultaat

Het college heeft de concept-jaarstukken inmiddels aan de accountant aangeboden. Deze voert de komende weken de controle hierover uit. Het definitieve resultaat wordt bekend als de definitieve jaarstukken worden vastgesteld. Dat gebeurt naar verwachting op 24 mei. Vaststelling in de gemeenteraad staat gepland voor 6 en 7 juli.