Plannen voor verplaatsing afvalwaterzuiveringsinstallatie voorgelegd aan gemeenteraad

Het college van B&W heeft afgelopen week een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd waarin zij wordt gevraagd om in te stemmen met de plannen van het Hoogheemraadschap van Delfland voor nieuwbouw van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Delfland heeft in 2021 de wens uitgesproken om een nieuwe AWZI te bouwen, omdat de huidige installatie, De Groote Lucht, aan het einde van zijn levensduur en capaciteit is. Het vervangen van de huidige AWZI is nodig om ook in de toekomst het afvalwater te kunnen zuiveren voor de bewoners en bedrijven in Vlaardingen en de regio. Na uitvoerig onderzoek en intensief overleg is het college met Delfland tot een overeenkomst gekomen.

Wethouder Koen Kegel (Milieu en Grondzaken) vertelt: “Het verminderen van geur- en geluidsoverlast door middel van de nieuwste technieken was één van de prioriteiten in de onderhandelingen met Delfland. Als de raad instemt met deze plannen, zal een duidelijke verbetering merkbaar zijn ten opzichte van de huidige situatie.”

Kegel benadrukt daarnaast dat de plannen mooie kansen bieden voor Vlaardingen. “Indien de raad instemt met dit voorstel, komt er een groene inpassing van de nieuwe AWZI, wordt er een budget beschikbaar gesteld voor een groen/blauwe speeltuin in de Westwijk en worden de mogelijkheden verkend voor educatie over duurzaamheid, waterbeheer en de nieuwe AWZI. Daarnaast biedt de AWZI kansen op het gebied van duurzaamheid, onder andere door speciale installaties waardoor het groene gas dat wordt geproduceerd, hergebruikt kan worden door Vlaardingse huishoudens.”

Definitief besluit gemeenteraad

Het college legt de plannen nu voor aan de gemeenteraad, die hiermee een definitieve beslissing neemt over de verplaatsing van de AWZI. Naar verwachting vindt dat in oktober plaats.