Plannen voor verplaatsing afvalwaterzuiveringsinstallatie voorgelegd aan gemeenteraad

Het college van B&W heeft vandaag het raadsvoorstel vastgesteld waarin aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de plannen van het Hoogheemraadschap van Delfland voor nieuwbouw van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Delfland heeft in 2021 de wens uitgesproken om een nieuwe AWZI te bouwen, omdat de huidige installatie, De Groote Lucht, aan het einde van zijn levensduur en capaciteit is. Het vervangen van de huidige AWZI is nodig om ook in de toekomst het afvalwater te kunnen zuiveren voor de bewoners en bedrijven in Vlaardingen en de regio. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad zorgen geuit over de plannen. Na uitvoerig onderzoek en intensief overleg is het college met Delfland tot een overeenkomst gekomen die niet alleen de zorgen van de gemeenteraad en inwoners wegneemt, maar ook een verbetering oplevert voor de stad en ook voor de regio.

Wethouder Koen Kegel (Milieu en Grondzaken) legt uit. “We hebben stevig onderhandeld met Delfland om het beste resultaat voor Vlaardingen te bereiken. Het verminderen van geur- en geluidsoverlast door middel van de nieuwste technieken was daarbij één van de prioriteiten. Als de raad instemt met dit plan, zal een duidelijke verbetering merkbaar zijn ten opzichte van de huidige situatie.”

De beoogde nieuwe locatie van de AWZI heeft geen gevolgen voor de wijk Mrija. Deze woningen kunnen de komende drie jaar (tot 1 juli 2026) blijven staan, zoals ook is afgesproken met het Rijk. Ook voor het Volksbos hebben de plannen geen gevolgen. Het bos blijft volledig intact.

Kansen voor Vlaardingen

Kegel benadrukt daarnaast dat de nieuwe plannen niet alleen de geuite zorgen wegneemt, maar ook mooie kansen biedt voor Vlaardingen. “Indien de raad instemt met dit voorstel, komt er een groene inpassing van de nieuwe AWZI, wordt er een budget beschikbaar gesteld voor een groen/blauwe speeltuin in de Westwijk en worden samen met de maatschappelijke stakeholders de mogelijkheden verkend voor educatie over duurzaamheid, waterbeheer en de nieuwe AWZI. Daarnaast biedt de AWZI kansen op het gebied van duurzaamheid, onder andere door speciale installaties waardoor het groene gas dat wordt geproduceerd, hergebruikt kan worden door Vlaardingse huishoudens.”

Definitief besluit gemeenteraad

Het college legt de plannen nu voor aan de gemeenteraad, die hiermee een definitieve beslissing neemt over de verplaatsing van de AWZI. Naar verwachting vindt dat in oktober plaats. 

Bijlage