Kent u de Adviesraad Sociaal Domein?

Kent u de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen al? Deze adviesraad bestaat uit 11 enthousiaste en betrokken inwoners uit onze stad. Regelmatig komt de adviesraad bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders over de verschillende onderwerpen die spelen binnen het sociaal domein van Vlaardingen.

Logo Adviesraad Sociaal DomeinIn 2020 heeft de adviesraad adviezen uitgebracht over verschillende onderwerpen zoals de herijking van het sociaal domein, de handhaving in de Participatiewet, het Koersdocument MVS Jeugdmodel en de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2021. Daarnaast is aandacht besteed aan belangrijke maatschappelijke onderwerpen zoals de opvang van dak- en thuislozen en knelpunten in de jeugdhulpverlening. De adviesraad realiseert zich dat het afgelopen jaar voor veel mensen in Vlaardingen een zwaar jaar was. Het coronavirus had en heeft een grote maatschappelijke en persoonlijke invloed, zowel voor ouderen als voor jongeren.

Ook dit jaar zal de gemeente Vlaardingen, als gevolg van bezuinigingen, te maken hebben met financiële tekorten in de gemeentebegroting. Dat alles in een jaar met de gevolgen van het coronavirus levert een minder rooskleurig beeld op. Des te meer reden om als adviesraad goed op de hoogte te blijven van wat er op het gebied van het sociaal domein speelt in onze stad. De adviesraad blijft uiteraard de actualiteiten in onze stad volgen en laat zich regelmatig informeren vanuit de verschillende organisaties en instellingen zoals de crisisopvang, buurtcentra, bibliotheken en wijkteams. 

Het komend jaar gaat de adviesraad zich richten op de invoering van de nieuwe wet Inburgering, de wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De leden houden aandacht voor de ontwikkelingen in de jeugdhulp, huiselijk geweld en demografische ontwikkelingen in Vlaardingen met betrekking tot dementie. Zodra het weer mogelijk is, brengen ze bezoeken aan instellingen en nodigen ze deskundigen uit om hen te informeren.

 Contact met de adviesraad

In verband met de RIVM-richtlijnen vergadert de adviesraad online, maar u kunt altijd met de adviesraad in contact komen via: adviesraadsociaaldomein@vlaardingen.nl.

Meer informatie over de adviesraad via www.adviesraadsociaaldomein-vlaardingen.nl.