Gemeenteraad aan de slag met begrotingstekort

Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens de B&W-vergadering van 14 januari de raadsmemo rapportages ontwikkeling begrotingssaldo en oplossingsrichtingen begrotingssaldo 2020-2023 vastgesteld. In deze rapportages heeft een extern deskundige de methodiek van begroten, inclusief de opbouw van de meerjarenramingen, nog eens tegen het licht gehouden.

Het rapport ‘Ontwikkeling begrotingssaldo’ laat zien dat de begroting technisch klopt. Maar om structureel financieel gezond te worden en te blijven, moet Vlaardingen meer rekening houden met prijsstijgingen en heeft de gemeente een groter begrotingstekort dan de eerder genoemde 8 miljoen euro. De inschatting is dat er in 2023 een bedrag van 12,7 miljoen euro nodig is om Vlaardingen structureel weer financieel goed op de rails te krijgen.

Het rapport ‘Oplossingsrichtingen begrotingssaldo’ laat zien dat er allerlei vooral boekhoudkundige maatregelen genomen kunnen worden om het begrotingstekort te verkleinen. In de raadsmemo licht het college toe waarom zij niet alle bevindingen en aanbevelingen in de rapporten onderschrijft. Het college hecht er aan om gezamenlijk te komen tot een realistische en structureel sluitende begroting waarbij structurele lasten transparant in de begroting worden opgenomen en gedekt worden door structurele baten. Niet alle aanbevelingen in de rapportages dragen bij aan deze transparantie en het structureel oplossen van het ontstane tekort.

Werkgroepen

De rapporten zijn gisteren ook in de regiegroep van de gemeenteraad besproken. De regiegroep is een groep raadsleden met de opdracht om samen met de raad en het college een proces te begeleiden om te komen tot een sluitende en realistische meerjarenbegroting. Om verder vorm te geven aan de hiervoor noodzakelijke ombuigingen heeft de regiegroep besloten om vier werkgroepen in te stellen. Deze vier werkgroepen gaan over de volgende onderwerpen:

  1. Wonen;
  2. Sociaal Domein;
  3. Onderwijs;
  4. Veiligheid.

Daarmee sluiten de werkgroepen aan bij de door het college benoemde speerpunten, met als overkoepelende thema leefbaarheid. Op dit moment maken deze speerpunten ongeveer 150 miljoen uit van de totale begroting van 260 miljoen. Als de gemeente gaat besparen op de overgebleven 110 miljoen, dan komt de leefbaarheid van de stad in het geding. Iets wat het college met het benoemen van de speerpunten niet wil. De ombuigingen moeten gevonden worden binnen de speerpunten door een andere aanpak te kiezen of anders te kijken naar het vraagstuk en op die manier juist bij te dragen aan de leefbaarheid van de stad.

Hoe nu verder?

De werkgroepen gaan samen met de ambtelijke organisatie en de portefeuillehouders de komende weken aan de slag om concrete ombuigingen te vinden binnen de speerpunten. Daarbij wordt ook de mening meegenomen van inwoners die via de website https://doemee.vlaardingenbegroot.nl  nog tot en met 22 januari kunnen aangeven waar vooral niet op bezuinigd mag worden. Ook de Toekomstvisie 2020 - 2040, waarbij de mening van inwoners is gevraagd, vormt een belangrijk uitgangspunt voor de werkgroepen.

Het doel van de werkgroepen is uiteindelijk om in maart een sluitende begroting voor 2020 te kunnen presenteren met daarbij een herstelplan waarin staat beschreven hoe de gemeente tot een sluitende begroting in 2023 gaat komen.

Bijlage: