College presenteert sluitende begroting

Vasthouden aan ingezette koers ook komende jaren noodzakelijk om financieel herstel te borgen

Op 21 september heeft het college de laatste meerjarenbegroting van deze college- en raadsperiode vastgesteld. Zij leggen deze nu voor aan de gemeenteraad. In het begeleidende raadsvoorstel blikt het college met trots terug op de afgelopen vier jaar. Het college heeft, samen met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en betrokken partijen uit de stad, in deze periode de gemeente en haar financiële begroting in rustiger vaarwater gebracht. Er is nog een lange weg te gaan om uiteindelijk de gemeente structureel financieel gezond te maken en te houden.

De meerjarenbegroting (pdf, 3 MB) laat op dit moment een positief beeld zien: het is voor alle vier de jaren sluitend. Wel is het nog een onzeker perspectief. Wethouder Financiën Bart Bikkers legt uit: “De begroting is alleen in evenwicht op voorwaarde dat het Herstelplan tijdig en adequaat wordt uitgevoerd. We hebben vertrouwen in de inhoud en uitvoering van het Herstelplan, maar zien tegelijkertijd aanzienlijke risico’s in de uitvoering van onze ambities. Risico’s die niet altijd bij de gemeente zelf vandaan komen, bijvoorbeeld de herverdeling van het Gemeentefonds of financiering van jeugdhulp.” 

Het college ontraadt de gemeenteraad dan ook om de financiële overschotten in te zetten voor nieuw beleid. “De financiële positie is nog te broos om de komende jaren extra middelen uit te geven,” aldus wethouder Bikkers. “In deze begroting stellen wij dan ook voor om de overschotten toe te voegen aan de algemene reserve van onze gemeente.”

Verder bouwen

Met deze begroting bouwt het college verder aan een structureel financieel gezonde stad. Belangrijke speerpunten voor 2022 zijn de transformatie in het sociaal domein (met name de invoering van het MVS-jeugdmodel), het bouwen van woningen (bijvoorbeeld bij Park Vijfsluizen), de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA) en de invoering van de Omgevingswet.

De ingezette koers moet ook in een volgende college- en raadsperiode voortgezet worden aldus het huidige college. Wethouder Bikkers legt uit: “De uitvoering van ons Herstelplan vergt de lange adem van een marathonloper. Het afgelopen jaar zijn er weliswaar grote stappen gezet, maar de ambities op het gebied van woningbouw, aandachtsgebieden en de transformatie binnen het Sociaal Domein vragen om structurele inzet die ook verschillende raads- en collegeperiodes overstijgt. In deze begroting rusten we daarom nog niet op onze lauweren. We bouwen gestaag verder aan de uitvoering van ons Herstelplan en we identificeren en benoemen risico’s die we zien bij de uitvoering hiervan.”

Trots

In het begeleidende raadsvoorstel bij de begroting blikt het college met trots terug op de afgelopen periode. Bikkers: “Kort na het aantreden van deze coalitie bleek dat we onze beleidsambities uit het coalitieakkoord overboord moesten gooien. Ondanks dat hebben we vastgehouden aan de koers en zijn we er samen, met de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en stad, uit gekomen. We hebben moeilijke, maar noodzakelijke, besluiten genomen, zonder daarbij drastisch af te doen aan het voorzieningenniveau van de stad. Daar zijn wij trots op.”

Behandeling in de gemeenteraad

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen reageren op de begroting door in te spreken tijdens het Sprekersplein gedurende de raadscommissie op 28 oktober of 4 november. Aanmelden kan via griffie@vlaardingen.nl. Op 10 en 11 november behandelt de raad de begroting.

Begroting in een oogopslag 2022

Bekijk ook de begroting in een oogopslag in pdf (2,4MB)