Besluit gemeente gaat ongewenste autobedrijven tegen

Om ondermijnende activiteiten binnen de automobielbranche op de bedrijventerreinen Groot Vettenoord en De Vergulde Hand tegen te gaan, heeft de gemeente dit voorjaar een zogenoemd voorbereidingsbesluit genomen. Dit voorbereidingsbesluit is een van de maatregelen om ondermijnende criminaliteit aan te kunnen pakken. Door het besluit kunnen nieuwe automobielbedrijven zich niet zomaar op Groot Vettenoord en De Vergulde Hand vestigen. De gemeente houdt aanvragen voor een omgevingsvergunning van automobielbedrijven een jaar aan. Door het gebruiksverbod dat in het voorbereidingsbesluit is opgenomen, kunnen ook bestaande autobedrijven op de bedrijventerreinen zich niet splitsen of wijzigingen doorvoeren. De gemeente bevriest hiermee in feite voor een jaar de bestaande situatie. Het voorbereidingsbesluit is door de gemeenteraad op 1 april 2021 genomen en is op 21 april 2021 in werking getreden.

Gedurende het jaar dat het voorbereidingsbesluit geldt, start de gemeente een bestemmingsplanprocedure op om diverse maatregelen die ondermijning bestrijden planologisch door te voeren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om eisen aan minimale bedrijfsgrootte en/of het maken van onderscheid in automobielbedrijven die wel en niet zijn toegestaan. Gedurende het jaar kan de gemeente wel medewerking verlenen aan gewenste ontwikkelingen op de bedrijventerreinen door de zogenoemde aanhoudingsplicht te doorbreken. Zo kan de gemeente een bijdrage leveren aan het creëren van een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat. 

Aanpak ondermijning

In het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 van de gemeente Vlaardingen is de aanpak van ondermijning als speerpunt opgenomen. Uit de veiligheidsanalyse komen namelijk nadrukkelijk de grootschalige ondermijningsproblemen in Vlaardingen naar voren. In de afgelopen jaren zijn er bij integrale controles bijvoorbeeld meerdere grote hennepkwekerijen aangetroffen, maar ook gestolen onderdelen en situaties waaruit voorbereidende handelingen voor de productie van harddrugs bleken. Omdat de bedrijventerreinen aantrekkelijk zijn voor ondermijnende criminaliteit zijn in 2019 de integrale controles geïntensiveerd. Door met meer organisaties en disciplines (denk aan politie en belastingdienst) hierin op te trekken, kunnen misstanden geconstateerd en aangepakt worden. Ook zoomt de gemeente in de aanpak van ondermijning in op branches die oververtegenwoordigd zijn op de bedrijventerreinen en waarvan bekend is dat deze gevoelig zijn voor ondermijning, zoals de automobielbranche. Daarnaast houden we in de gaten of malafide ondernemers vanuit de regio richting Vlaardingen komen. Hierover houden we nauw contact met de regiogemeenten. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is ook als aandachtspunt opgenomen in het gemeentelijke Herstelplan van maart 2020.