Waterzuivering De Groote Lucht

De gemeente Vlaardingen en het Hoogheemraadschap van Delfland doen gezamenlijk onderzoek naar de toekomst van de waterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht. De huidige waterzuiveringsinstallatie is na ruim 40 jaar verouderd en voldoet niet meer aan de geldende standaarden en moet daarom vervangen worden. Daarbij zijn er twee varianten in beeld: renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw op het terrein van Vergulde Hand West.

Begin 2021 hebben de gemeente Vlaardingen en het Hoogheemraadschap van Delfland een intentieovereenkomst gesloten. Het doel van deze overeenkomst is het gezamenlijk onderzoeken van de toekomst voor de waterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht en de voor- en nadelen van beide varianten.

Voorkeur Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft medio 2021 de voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw op het terrein van Vergulde Hand West. Het voordeel van nieuwbouw ten opzichte van renovatie is meer flexibiliteit om in te spelen op toekomstige eisen en innovaties. Bovendien wordt met het toepassen van de nieuwste technieken bij het scenario van nieuwbouw eventuele overlast voor de omgeving binnen de normen gebracht. 

Motie gemeenteraad juli 2021

Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarbij beide opties onderzocht moeten worden voordat een definitief besluit wordt genomen. Nieuwbouw op Vergulde Hand West ligt namelijk dichter op de bebouwing van de Westwijk en heeft mogelijk impact op de woningbouwontwikkeling rondom het metrostation Vlaardingen West. 

Informatie en participatie 

Het Hoogheemraadschap van Delfland volgt een participatietraject om de inbreng vanuit de omgeving mee te nemen in de uitwerking van de verschillende scenario’s. 

In februari 2022 heeft het hoogheemraadschap op verschillende locaties in de Westwijk een informatiemarkt georganiseerd om de bewoners te informeren en op te halen hoe bewoners denken over beide varianten. De resultaten van dit traject worden meegenomen in de besluitvorming over de toekomst van de waterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht. 

Vervolg

De gesprekken die worden gevoerd met het hoogheemraadschap en de provincie leiden niet automatisch tot een positief besluit van de gemeente. Pas als voldoende tegemoet is gekomen aan de bezwaren van de gemeente tegen de nieuwbouwvariant wordt overwogen het standpunt van de gemeente te herzien.

Momenteel worden beide varianten verder onderzocht. Ook wordt onderzocht welke invulling het terrein Vergulde Hand West en de huidige locatie zou kunnen krijgen. Het Hoogheemraadschap van Delfland zal in juli 2022 een definitief besluit nemen.