Nieuwe bomenverordening in de maak

Extra bescherming voor bijzondere bomen in het buitengebied!

Iedere gemeente heeft een bomenverordening. Het is het stuk waarin de regels staan van de gemeente als het gaat over bomen. De regels om bomen te beschermen, de voorwaarden voor het kappen van een boom, de handhaving van die regels en compensatie van bomen die gekapt worden. Die bomenverordening is geldig binnen de bebouwde kom. De bomen die buiten de bebouwde kom staan, daarvoor staan regels in de Wet natuurbescherming en de provincie is de instantie die toeziet op naleving hiervan. Binnenkort wordt een nieuwe bomenverordening in de raad besproken omdat de nieuwe bomenverordening niet meer actueel is en aangepast moet worden op vernieuwde landelijke wetgeving.

De gemeente kiest er voor om het kappen van bomen binnen de bebouwde kom vergunningplichtig te laten zijn, net als in de huidige bomenverordening. Dat betekent dat, wie een boom wil kappen, een vergunning aan moet vragen. De gemeente kijkt dan of de aanvraag aan bepaalde voorwaarde voldoet. Als dat niet zo is, krijgt de aanvrager geen toestemming om de boom te kappen. 
 
In het buitengebied, is de provincie bevoegd gezag. Als een eigenaar bomen wil kappen op een perceel groter dan 1000m2 of in een rij van meer dan 20 bomen, dan moet hij hiervoor instemming vragen voor kap. De provincie legt bij kap een herplantplicht op en houdt toezicht op de uitvoering. Het gaat in het buitengebied om het in stand houden van bospercelen en niet om individuele bomen in die percelen. Dit om te voorkomen dat bij het noodzakelijk beheer van bospercelen voor iedere uitdunning (kap op plekken waar bomen te dicht op elkaar staan om goed uit te kunnen groeien) of veiligheidskap een vergunning aangevraagd moet worden.
 
In de huidige bomenverordening heeft de gemeente dus geen zeggenschap over bomen in bijvoorbeeld de Broekpolder. Daar gaat de provincie over. Door nieuwe wetgeving kan de gemeente nu bomen en boomgroepen aanwijzen die buiten de bebouwde kom staan, maar die toch onder de gemeentelijke regelgeving vallen. Daar wil de gemeente graag gebruik van maken om bijvoorbeeld mooie bomenlanen in de Broekpolder extra te beschermen en diverse bijzondere bomen. De eigenaar moet daar dan wel mee instemmen, wat zeker  voor gemeentelijke bomen geen probleem zal zijn. 
 
Op die manier blijft de provincie zich richten op instandhouding van het bosareaal en kan de gemeente individuele bomen en boomstructuren beschermen, zoals bijvoorbeeld lanen. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming. De gemeente heeft bijzondere bomen in het buitengebied geïnventariseerd en ook aan Stichting Boombehoud gevraagd om bomen aan te dragen die kunnen worden opgenomen op de lijst van waardevolle bomen. Bomen die beeldbepalend zijn, bomen met een speciaal (historisch) verhaal of een ander bijzonder kenmerk. Weet u in het buitengebied zo’n boom te staan? Meld het ons met foto en standplaats dan onderzoeken we of de boom kan worden opgenomen op de lijst met waardevolle bomen.