Grondwater

Grondwater is water in de grond dat via sloten, rivieren of tijdens regenval in de bodem is gezakt. De hoogte van het grondwater kan veranderen. Zo stijgt de grondwaterstand tijdens natte perioden, zoals de winter, doordat het veel regent. In droge perioden, zoals de zomer, daarentegen daalt de grondwaterstand doordat minder regen valt en er meer verdamping plaatsvindt. In beide gevallen kunt u overlast ervaren.

Bij een hoge grondwaterstand (pdf, 1,7 MB) kunnen kelders en kruipruimtes onderlopen, kan het vocht via de muren optrekken en is het mogelijk dat er schade ontstaat. Bij een lage grondwaterstand kan bodemdaling optreden, funderingsschade ontstaan en kan het groen verdorren of afsterven. Heeft u hier last van? Dan is het belangrijk om te weten waar u terecht kunt en wat u zelf kunt doen om deze overlast te voorkomen.

Wat kunt u zelf doen?

U bent als huiseigenaar verantwoordelijk voor de grondwatersituatie op uw eigen terrein. Dit betekent dat u ook verantwoordelijk bent voor het treffen van maatregelen op eigen terrein om grondwaterproblemen te voorkomen.

Ervaart u grondwateroverlast? Vraag dan altijd een deskundig bedrijf om advies. Grondwateroverlast kan namelijk verschillende oorzaken hebben. Om de overlast te kunnen oplossen is het belangrijk om de oorzaak ervan te weten.

Er zijn ook maatregelen die u zelf kunt treffen om overlast tegen te gaan. Heeft u last van een te hoge grondwaterstand? Dan kunt u denken aan de volgende maatregelen:

  • Maak ondergrondse ruimtes zoals kelders en souterrains waterdicht. Dat kan zowel aan de binnen- als aan de buitenkant.
  • Vul een diepe kruipruimte aan met een laag schelpen of zand.
  • Leg drainage aan op eigen terrein. Laat deze aansluiten op een gemeentelijke voorziening in het openbare gebied (drainage of hemelwaterriool) of rechtstreeks op een watergang, zoals een singel of sloot. Hiervoor kunt u toestemming vragen via een aansluitvergunning.
  • Laat de rioolaansluiting naar het gemeenteriool controleren door een adviesbureau.
  • Zorg ervoor dat het regenwater dat op of rond de woning valt goed wordt afgevoerd. Denk hierbij aan meer groen in de tuin, leidingen of putten.

Heeft u last van een te lage grondwaterstand? Dan kunt u de volgende maatregelen treffen:

  • Laat regenwater in de bodem dringen in plaats van het te laten afstromen naar het riool. Bijvoorbeeld door verharding weg te halen en te vervangen door groen, waterdoorlatende verharding aan te leggen, infiltratiebuizen aan te leggen en regenpijpen af te zagen.
  • Plaats een peilbuis op eigen terrein om de grondwaterstand in de gaten te houden.
  • Laat een deskundig bedrijf een funderingsonderzoek uitvoeren om  de staat van de fundering te bepalen.

Wilt u meer weten over grondwater? Bekijk de folder grondwater (pdf, 1,7 MB).
Wilt u meer tips voor het oplossen van uw grondwaterprobleem? Kijk dan op www.riool.net.
Heeft u vragen over grondwater of wilt u een melding maken over grondwater in het openbaar gebied? Maak dan een melding via de Buitenlijn.

Wat doet de gemeente?

De gemeente houdt de ontwikkeling van het grondwater in de gaten. Dit doen we met behulp van ruim 150 peilbuizen verspreid over Vlaardingen. De gemeente peilt het grondwater op verschillende locaties in de stad één keer per uur. Deze metingen zijn interessant voor de gemeente, maar ook voor bewoners en bedrijven. Zo kunt u de ontwikkelingen van het grondwater in de gaten houden en aan de hand daarvan eventueel maatregelen treffen op uw eigen terrein. De actuele meetgegevens zijn beschikbaar via het grondwatermeetnet. Historische meetgegevens kunt u nog inzien via https://opendata.munisense.net.

In onderstaande figuur ziet u wie waarvoor verantwoordelijk is met betrekking tot grondwater.

De verantwoordelijkheden met betrekking tot grondwater getekend.
Bron: adviesbureau Wareco