Geluidkaarten Vlaardingen

Elke vijf jaar stelt de gemeente geluidkaarten vast die de berekende geluidsituatie weergeven. In tabellen en kaarten wordt de geluidbelasting door (spoor)wegverkeer, industrie en luchtvaart in beeld gebracht. De geluidbelastingniveaus die via de kaart kunnen worden ingezien, zijn berekend aan de hand van een wettelijk voorgeschreven rekenmodel. Het model geeft een indicatie van de geluidbelasting op de gevel van gebouwen als gevolg van wegverkeer, spoorwegen, industrie en luchtvaart.

De kaarten tonen de geluidbelasting op vier meter hoogte op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen zoals ziekenhuizen en scholen. Per woning/school/ziekenhuis is de geluidbelasting op de hoogste belaste gevel weergegeven. De kaarten tonen de geluidbelasting van:

  • Alle gemeentelijke wegen en de Rijkswegen A4 en A20.
  • Industrieterreinen Vulcaanhaven, Koningin Wilhelminahaven, Vettenoord en Botlek-Pernis.
  • Spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland.
  • Rotterdam The Haque Airport.
  • De totale geluidbelasting van alle hiervoor genoemde bronnen.

De kaarten tonen niet de geluidbelasting van bedrijven die gelegen zijn buiten de hiervoor genoemde industrieterreinen. De kaarten tonen dus niet de geluidbelasting van de plaatselijke supermarkt of het plaatselijke café. Ook geven de kaarten geen informatie over de geluidbelasting binnen in de woningen. De geluidbelasting in de woningen is afhankelijk van de opbouw van de gevel (veel glas/weinig glas, enkelglas/dubbelglas) en de indeling van de woning (diep/ondiep).
De geluidkaarten zijn volgens een (door EU) voorgeschreven methode uitgewerkt. Alle geluidbelastingen van één bronsoort, bijvoorbeeld bij wegverkeer, worden bij elkaar opgeteld. Hierdoor ontstaat een beeld van de geluidbelasting op woningen vanwege die specifieke bron voor het jaar 2016. Dit is een andere benadering dan bijvoorbeeld bij Ruimtelijke Ordening procedures, waarbij tien jaar vooruit wordt gekeken en, op basis van de Wet geluidhinder, getoetst wordt voor afzonderlijke wegen (bijvoorbeeld de Marathonweg en A20 apart, en niet opgeteld).

Op de kaarten zijn geluidgevoelige objecten gekleurd weergegeven. Dit zijn gebouwen als woningen, scholen en ziekenhuizen en andere geluidgevoelige panden. Met de kleur van het gebouw wordt de hoogst berekende geluidbelasting op de gevels aangegeven. In de legenda kunt u de geluidbelasting op de gevel aflezen die correspondeert met de kleur van het gebouw. De geluidkaarten zijn samengevoegd in een digitale viewer. Wanneer u klikt op een woning ziet u de geluidbelasting vanwege de verschillende bronnen en de totale geluidbelasting. U vindt de geluidkaart hier.

In een bijgevoegd rapport wordt de totstandkoming van de geluidkaarten toegelicht.

Tegen de vaststelling van deze kaarten is geen bezwaar of beroep mogelijk.