Onderzoek provincie Zuid Holland

In 2012 hebben de voormalige stadsregiogemeenten, de provincie Zuid Holland en enkele belangenorganisaties in een convenant met elkaar afgesproken om in 2020 150 Megawatt windenenergie te realiseren. Omdat deze ambitie niet haalbaar bleek met de toen afgesproken locaties is de provincie een onderzoek gestart naar alternatieve locaties.

Onlangs is een zogenoemd PlanMER-onderzoek (Milieu Effect Rapportage) afgerond naar de geschiktheid van deze locaties. Op basis van de uitkomsten gaat de provincie binnenkort aangeven welke locaties zij in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) als windlocaties wil gaan aanwijzen. Begin 2017 kan iedereen hier een zienswijze op indienen. Eind 2017 wil de provincie de definitieve locaties voor windturbines vaststellen.

Kaart zoekgebieden windturbines

Uitgebreide Informatie en documenten over de herziening van de VRM en de onderzoeksresultaten van de PlanMER vindt u op de website van de provincie www.zuid-holland.nl. Daar vindt u ook een kaart met alle zoeklocaties in de voormalige stadsregio.  

Bewaren