Windenergie

Vlaardingen wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Hiermee wil Vlaardingen bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering. Dat betekent aandacht voor energie besparen en overstappen naar duurzame energie. Naast energie uit zon, aard-/restwarmte en biomassa heeft ook windenergie een belangrijke rol.

detail windturbine

Samen kiezen voor schone energie

In oktober en november 2016 heeft de gemeente diverse bijeenkomsten over windenergie georganiseerd. Hierbij hebben bewoners en ondernemers meegedacht en gepraat over de mogelijkheden van windenergie. Windenergie blijft op de agenda staan. De gemeente vindt het belangrijk dat heel Vlaardingen kan profiteren van de voordelen van windenergie. Dit kan bijvoorbeeld door inwoners te laten participeren in windprojecten.

Windlocaties in Vlaardingen

Op Vlaardings grondgebied is ruimte beschikbaar voor circa 7 windturbines. Mogelijke plekken zijn: bij de Beneluxtunnel, in de buurt van het bedrijf Anaconda, achter de firma Beelen, aan de Zevenmanshaven, aan de Koggehaven en in het Oeverbos. Ofwel, een rij molens langs Het Scheur.

Beleidskader Windenergie

De uitkomsten van gesprekken met bewoners en ondernemers zijn meegenomen in het Beleidskader Windenergie. In dit document staat welke rol windenergie in Vlaardingen kan spelen om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Ook staat aangegeven op welke locaties windturbines mogelijk zijn en de criteria waaraan de plannen van partijen getoetst worden die een windturbine willen plaatsen. Eén van die criteria is dat Vlaardingers in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming betrokken worden en in het project kunnen participeren. Denk daarbij aan de mogelijkheid om samen een windturbine te exploiteren. Zo profiteert Vlaardingen maximaal van de voordelen van windenergie en is er balans tussen de lasten en de lusten.

Windenergie in de regio

De provincie Zuid-Holland heeft in de regio Rotterdam 23 locaties aangewezen als geschikte locatie voor windenergie, kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl

 

Bewaren