Windenergie

Vlaardingen wil de energierekening betaalbaar houden voor haar inwoners en in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Hiermee wil Vlaardingen bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering. Dat betekent aandacht voor energie besparen en overstappen op duurzame energie. Naast energie uit zon, aard-/restwarmte en biomassa heeft ook windenergie een belangrijke rol.

windturbine_detail_RvR19737

Samen kiezen voor schone energie

De gemeente vindt het belangrijk dat heel Vlaardingen kan profiteren van de voordelen van windenergie. Om die reden heeft de gemeente diverse bijeenkomsten georganiseerd, waarbij bewoners en ondernemers konden meedenken en praten over de mogelijkheden van windenergie. Zo is er onder meer gesproken over de mogelijkheid om inwoners van Vlaardingen te laten participeren in windprojecten. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat er in het Oeverbos twee windturbines volledig dóór en vóór burgers worden gerealiseerd en straks geëxploiteerd. Dit windenergieproject is een gezamenlijk initiatief van het Vlaardings Energie Collectief (VEC) en energiecoöperatie De Windvogel. Voor de realisatie van dit project hebben zij zich verenigd in Oeverwind Vlaardingen. Gecombineerd met twee reeds in gebruik zijnde windturbines in het Oeverbos brengt dit het totaal aantal windturbines in Vlaardingen straks op vier. De twee laatstgenoemde windturbines zijn gerealiseerd door een commerciële ontwikkelaar en verkocht aan een buitenlandse investeringsmaatschappij.  

Windlocaties in Vlaardingen

Op Vlaardings grondgebied is er ruimte beschikbaar voor nog 5 extra windturbines. Mogelijke plekken zijn:

  • bij de Beneluxtunnel (1 turbine)
  • op het parkeerterrein bij het Oeverbos (2 turbines)
  • aan weerszijden van de Blankenburgtunnel in het Oeverbos (2 turbines)

Meer informatie over de initiatiefnemers van 2 nieuwe turbines in het Oeverbos:

Afbeelding1

Beleidskader Windenergie

De uitkomsten van gesprekken tussen de gemeente Vlaardingen en bewoners en ondernemers zijn meegenomen in het Beleidskader Windenergie. In dit document staat welke rol windenergie in Vlaardingen kan spelen om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Ook staat aangegeven op welke locaties windturbines mogelijk zijn en wat de criteria zijn waaraan de plannen worden getoetst van partijen die een windturbine willen plaatsen. Eén van die criteria is dat Vlaardingers in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming betrokken worden en in het project kunnen participeren. Denk daarbij aan de mogelijkheid om samen een windturbine te exploiteren. Zo profiteert Vlaardingen maximaal van de voordelen van windenergie en is er balans tussen de lasten en de lusten.

Windenergie in de regio

In 2012 hebben de voormalige stadsregiogemeenten, de provincie Zuid Holland en enkele belangenorganisaties in een convenant met elkaar afgesproken om in 2020 150 Megawatt windenenergie te realiseren. Omdat dit streven in 2020 nog niet gerealiseerd was, is de afspraak uit dit convenant verlengd tot 2025. Kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl. Daar vindt u een kaart met alle locaties die toen zijn afgesproken. Deze locaties zijn in 2017 door de provincie vastgelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op:

Werk in uitvoering

In deze sectie kunt u lezen wat de actuele stand van zaken is ten aanzien van de aanleg van de twee windmolens in het Oeverbos door Oeverwind Vlaardingen (een samenwerking van het Vlaardings Energie Collectief en energiecoöperatie De Windvogel). 
Om de aanleg mogelijk te maken is de Vlaardingse firma Blijdorp op 6 februari gestart met het weghalen van de beplanting. Met het oog op de veiligheid bij het zagen en afvoeren van boomstammen, is het Middenbospad tijdens deze werkzaamheden, die ongeveer een week duren, afgesloten. In 2024, als de aanleg van de windmolens is afgerond, zorgt Staatsbosbeheer voor nieuwe beplanting, zowel bomen als struiken.

Afbeelding1

Voorbereidingen voor de bouw

In maart worden verdere voorbereidingen voor de bouw getroffen. Denk hierbij aan het plaatsen van hekken, het tijdelijk afsluiten van paden of wegen en het plaatsen van een ketenpark voor de aannemer. In het vroege voorjaar (maart/april) wordt gestart met de aanleg van de toegangswegen en kraanopstelplaatsen. Een groot deel van dit werk is tijdelijk van aard en alleen bedoeld voor het transport van grote onderdelen. Na afloop van de bouw worden deze weer verwijderd. Wat wel permanent achterblijft zijn de civiele werken die ook tijdens de exploitatie van het windpark noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor het kunnen opstellen van een onderhoudskraan.
In de loop van 2023 krijgt de uitvoering van de bouw steeds verder vorm:

  • mei - juni: aanleg fundaties en elektriciteitskabels;
  • juli - september: aanvoer van onderdelen en bouw windturbines;
  • oktober - november: afrondende civiele werkzaamheden.

Werkzaamheden

Voor u als bezoeker van het gebied is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer u iets gaat merken van de werkzaamheden. Inmiddels is begonnen met het inrichten van het bouwterrein en de civiele werken, zoals de toegangswegen, bouwputten en kraanopstelplaatsen voor funderingen. Vanaf 11 april 2023 tot eind december 2023 worden hiervoor delen van het terrein afgesloten. Zie ter verduidelijking onderstaand kaartje.