Afvalwaterzuivering De Groote Lucht

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in 2021 de wens uitgesproken om een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te bouwen, omdat de huidige installatie, De Groote Lucht, aan het einde van zijn levensduur en capaciteit is. Het vervangen van de huidige AWZI is nodig om ook in de toekomst het afvalwater te kunnen zuiveren voor de bewoners en bedrijven in Vlaardingen en de regio. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad zorgen geuit over de plannen. Na uitvoerig onderzoek en intensief overleg is het college van B&W met Delfland tot een overeenkomst gekomen die niet alleen de zorgen van de gemeenteraad en inwoners wegneemt, maar ook een verbetering oplevert voor de stad en ook voor de regio. In een raadsvoorstel vraagt het college aan de gemeenteraad om in te stemmen met de plannen van het Hoogheemraadschap van Delfland voor nieuwbouw van de AWZI.

Motie gemeenteraad juli 2021

Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarbij beide opties onderzocht moeten worden voordat een definitief besluit wordt genomen. Nieuwbouw op Vergulde Hand West ligt namelijk dichter op de bebouwing van de Westwijk en heeft mogelijk impact op de woningbouwontwikkeling rondom het metrostation Vlaardingen West. 

Resultaten

Het college heeft stevig onderhandeld met het Hoogheemraadschap over de voorwaarden voor nieuwbouw om recht te doen aan de zorgen van de gemeenteraad en onze inwoners. De gesprekken tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap hebben de volgende afspraken opgeleverd die aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming:

  • Geur- en geluidsoverlast wordt verminderd door middel van de nieuwste technieken. Zo worden onder meer alle bassins volledig afgedekt. Concreet betekent dit een sterke verbetering ten opzichte van de huidige situatie voor bedrijven en bewoners.
  • Er wordt continu gemonitord of geur- en geluid de afgesproken normen niet overschrijden, met stevige boetes wanneer onverhoopt toch een overschrijding wordt geconstateerd.
  • Er komt budget beschikbaar om een groen/blauwe speeltuin in de Westwijk te realiseren.
  • Bij de nieuwe AWZI komt een nieuw educatief centrum waar Vlaardingers van jong tot oud kunnen leren over de installatie en het afvalwaterzuiveringsproces.
  • De nieuwe installatie krijgt een groene en klimaatadaptieve inpassing in de omgeving.
  • Het Volksbos blijft volledig intact.
  • De complete locatie van de oude AWZI krijgt een lagere milieucategorie waardoor er per saldo geen toename is van bedrijvigheid in een hogere milieucategorie in onze gemeente. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor bestaande Vlaardingse bedrijven die willen verhuizen of uitbreiden.
  • De afgelopen decennia was vooral het versnipperde grondbezit een belemmering voor de ontwikkeling van de Vergulde Hand West. Met deze overeenkomst krijgt Vlaardingen het heft in eigen handen op het complete terrein, door de gronden van de particuliere grondeigenaar Védégé Projecten B.V. over te kopen in 2023 en in 2026 de volledige grond voor de AWZI aan het Hoogheemraadschap te verkopen. Daarbij ontstaat op termijn extra ruimte voor een bedrijventerrein tussen de George Stephensonsweg en de nieuwe AWZI.
  • De AWZI zet een grote stap op het gebied van duurzaamheid, onder anderen door speciale installaties waardoor het vrijkomende groene gas hergebruikt kan worden voor zo’n 2000 Vlaardingse huishoudens.
  • De beoogde nieuwe locatie van de AWZI heeft geen gevolgen voor de wijk Mrija. Deze woningen kunnen de komende drie jaar (tot 1 juli 2026) blijven staan, zoals ook is afgesproken met het Rijk.

Besluitvorming gemeenteraad

Na dit lange en stevige onderhandelingsproces is het college ervan overtuigd dat er een overeenkomst ligt, die de zorgen wegneemt die de gemeenteraad eerder duidelijk kenbaar heeft gemaakt. Daarnaast zijn diverse aanvullende afspraken gemaakt, die maken dat het voorliggende onderhandelingsresultaat in de ogen van het college een positieve ontwikkeling is voor onze stad. Het college heeft het vertrouwen dat de gemeenteraad hiermee instemt. Naar verwachting vindt besluitvorming door de gemeenteraad in oktober plaats.