Welke ruimte is er voor participatie in het traject rondom de nieuwe locaties voor basisscholen?

Vraag

Welke ruimte is er voor participatie in het traject rondom de nieuwe locaties voor basisscholen?

Antwoord

De resultaten van het locatieonderzoek zijn bekend en daarmee zijn ook de potentiële onderwijslocaties in kaart gebracht. De vervolgstap is het toewerken naar definitieve onderwijslocaties. 
De gemeente heeft hiervoor een participatie- en communicatieaanpak opgesteld die uitgaat van vijf fases. Deze aanpak wordt gedurende het traject aangepast aan de actuele situatie, omdat iedere volgende fase deels afhankelijk is van de keuzes en acties die plaatsvinden in de fase daarvoor. 

In fase 1 richt de gemeente zich op het informeren van alle doelgroepen over het besluit van het college: het vaststellen van het locatieonderzoek (pdf, 1 MB)  inclusief de beoordelingscriteria (pdf, 1 MB) voor de schoolbesturen. Hiervoor worden verschillende communicatiemiddelen, passend bij de doelgroep, ingezet.

In fase 2 vraagt de gemeente het betreffende schoolbestuur om hun voorkeurslocatie aan te geven inclusief twee alternatieven. De keuzes worden onderbouwd aan de hand van vooraf opgestelde beoordelingscriteria (pdf, 1 MB). Deze beoordelingscriteria komen voort uit de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Vlaardingen. Met een schoolbestuur, waarvoor nieuwbouw is gepland, volgt een gesprek met de wethouder over de locatiekeuzes en de onderbouwing. 

In fase 3 gaan we in gesprek met omwonenden en betrokkenen van de voorkeurslocatie van een schoolbestuur, zodra deze bij de gemeente bekend is. Aan deze doelgroep wordt gevraagd om aandachtspunten aan het college mee te geven. Het college kan deze aandachtspunten mee laten wegen bij besluitvorming over de keuze van een definitieve onderwijslocatie.

De precieze invulling van het participatietraject in deze fase en de keuze met hoeveel locaties we het traject gaan doorlopen, is afhankelijk van de locatiekeuzes van een schoolbestuur. Na het gesprek met een schoolbestuur wordt hier dan verder invulling aan gegeven. 

Fase 4 staat in het teken van het vaststellen van een definitieve onderwijslocatie door het college, die daartoe gemandateerd is. Alle doelgroepen worden hierover wederom via verschillende communicatiemiddelen, passend bij de doelgroep, geïnformeerd. 

In fase 5 is de nieuwe onderwijslocatie vastgesteld. Participatie richt zich dan op de inpassing van het (nieuwe) schoolgebouw in de omgeving. Uiteraard worden omwonenden en andere relevante partijen hierbij betrokken. Ook hieraan gaat de gemeente nog verder invulling geven als duidelijk is om welke locatie het gaat.