Waarom is dit locatieonderzoek uitgevoerd?

Vraag

Waarom is dit locatieonderzoek uitgevoerd?

Antwoord

De gemeente heeft op het gebied van onderwijshuisvesting een wettelijke zorgplicht om te voorzien in uitbreiding en/of (vervangende) nieuwbouw voor primair-speciaal en voortgezet onderwijs. Om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht is het ‘Integraal Huisvestingsplan Vlaardingen 2020 – 2030’ opgesteld. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staan de maatregelen beschreven die de komende jaren genomen gaan worden om de ruimtelijke knelpunten in het primair onderwijs in Vlaardingen op te lossen, zodat er voldoende kwalitatief goede onderwijsruimte in Vlaardingen gerealiseerd wordt voor alle kinderen die in Vlaardingen naar school gaan. Om een deel van de ruimtelijke knelpunten op te lossen heeft er tussen september 2020 en augustus 2021 een locatieonderzoek plaatsgevonden naar een vervangende nieuwbouwlocatie voor de basisscholen Johannes Calvijn en Het Christal.
De gemeenteraad heeft in september 2022 geconstateerd dat dit onderzoek niet toereikend was. Daarom is ervoor gekozen om een stadsbreed locatieonderzoek uit te voeren die alle mogelijke onderwijslocaties in heel Vlaardingen in kaart brengt. Dit onderzoek vormt dan ook de basis voor huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van onderwijshuisvesting.