Klachtenregeling gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;
gelet op artikel 160 lid 1 van de Gemeentewet en in aanvulling op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; besluit vast te stellen de navolgende Interne klachtenregeling gemeente Vlaardingen 2009.

 1. Klachten over gedragingen van de bestuursorganen van de gemeente Vlaardingen worden zonder voorbehoud in behandeling genomen.
 2. a. Er is een gemeentelijke klachtencoördinator.
  b. De gemeentelijke klachtencoördinator wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders (het college).
  c. De gemeentelijke klachtencoördinator ziet toe op een tijdige en juiste afhandeling van klachten binnen de gemeente Vlaardingen.
  d. De gemeentelijke klachtencoördinator ontvangt maandelijks een overzicht van de ingekomen klachten van de sectie DIV van de afdeling Beheer en Informatie.
 3. a. Elke afdeling* wijst een klachtencoördinator aan.
  b. De klachtencoördinatoren zorgen voor voortvarende afhandeling van de klachten.
  c. Het afdelingshoofd** wijst een behandelaar aan. Dit kan de klachtencoördinator zijn.
  d. Bij knelpunten rapporteren de klachtencoördinatoren aan het afdelingshoofd en aan de gemeentelijke klachtencoördinator.
  e. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van klachten die betrekking hebben op hun afdeling.
 4. Er is een klachtenformulier dat bij de publieksbalie of via internet verkrijgbaar is. Indien de klager niet in staat is zijn klacht op schrift te stellen, wordt hij daarbij geholpen.
 5. Klachten betrekking hebbende op een medewerker van een afdeling, niet zijnde het afdelingshoofd, worden afgehandeld door het afdelingshoofd.
 6. Klachten over afdelingshoofden worden behandeld door de directeur, dan wel de gemeentesecretaris, klachten over de directeur worden behandeld door de gemeentesecretaris en klachten over de gemeentesecretaris worden behandeld door het college.
 7. Klachten over het college of leden daarvan, worden behandeld door het college.
 8. Klachten over gedragingen van de gemeenteraad (in zijn geheel, niet over gedragingen van individuele raadsleden) worden ingediend bij de griffier en behandeld door het presidium.
 9. a. Een klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld.
  b. De klager dient er in de antwoordbrief op gewezen te worden dat hij de mogelijkheid heeft de zaak nog voor te leggen aan de gemeentelijke ombudsman indien hij van oordeel is dat de klacht niet naar behoren is afgehandeld.
 10. a. Elk jaar wordt, naar aanleiding van de daartoe door de klachtencoördinator opgestelde klachtenoverzichten, per afdeling een overzicht samengesteld van de ingediende klachten, hoe de klachten zijn afgehandeld en in welke fase de nog niet afgehandelde klachten zich bevinden. Hierin wordt tevens aangegeven of de klachten reden waren de organisatie en/of de werkprocessen van de afdeling bij te stellen.
  b. Dit overzicht wordt door het college voorzien van een bestuurlijke verantwoording en voorgelegd aan de raad.
  c. Het overzicht wordt jaarlijks gepubliceerd in het Burgerjaarverslag.
 11. De directie heeft een procedurebeschrijving vastgesteld waarin de procedure voor interne klachtenbehandeling nader wordt beschreven.
 12. a Deze regeling treedt in werking na publicatie in het gemeenteblad en kan worden aangehaald als ‘Interne klachtenregeling gemeente Vlaardingen 2009’.
  b. Met inwerkingtreding van deze regeling vervalt de ’Klachtenregeling gemeente Vlaardingen’ d.d. 31 augustus 2004.

Vastgesteld in de vergadering van 28 april 2009.

* Waar in deze regeling wordt gesproken over afdeling, wordt tevens gebiedsmanagement bedoeld.
**Waar in deze regeling wordt gesproken over afdelingshoofd, wordt tevens gebiedsmanager bedoeld.