Genealogisch onderzoek uitvoeren

Bij het Stadsarchief kunt u zelf gratis onderzoek doen, maar u kunt het (tegen betaling) ook door medewerkers van het Stadsarchief uit laten voeren. De burgerlijke stand op het stadskantoor heeft de meest recente gegevens, maar die zijn nog niet openbaar. Een genealogisch onderzoek bij het Stadsarchief laten uitvoeren kost € 13,05 per kwartier en de kopieerkosten bedragen: A4 à € 0,60 en A3 à € 1,30.

Hoe werkt het?
 • U kunt digitaal een onderzoek aanvragen. Geef zoveel mogelijk gegevens door, op die manier kunnen wij u zo snel en goed mogelijk helpen.  Er zijn kosten aan verbonden.
 • Bij het Stadsarchief kunt u terecht voor:
  • Doop-, trouw- en begraafboeken vanaf 1600 tot en met 1811.
  • Geboorteakten vanaf 1811 tot en met 1921.
  • Huwelijks- en echtscheidingsakten vanaf 1811 tot en met 1946.
  • Overlijdensakten vanaf 1811 tot en met 1971.
  • Volkstellings-, bevolkingsregisters en gezinskaarten vanaf 1812 tot 1939.
 • Zelf onderzoek doen: de studiezaal van het Stadsarchief is - voorlopig slechts op afspraak - geopend op de volgende momenten: 
  • Dinsdag: 10.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
  • Woensdag: 10.00 - 13.00 uur
  • Donderdag: 10.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
  • Vrijdag: 10.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
Meenemen
 • Studiezaal stadsarchief: schrijfmateriaal, laptop, fototoestel etc.
 • Stadskantoor: schriftelijk ondertekend verzoek en kopie geldig legitimatiebewijs. In verband met de privacywetgeving kan het voorkomen dat de gemeente de door u gevraagde gegevens niet verstrekt.
Kosten
 • Onderzoek BRP laten uitvoeren: € 13,05 per kwartier
 • Onderzoek Stadsarchief laten uitvoeren: € 13,05 per kwartier
 • Kopieerkosten: A4 à € 0,60 en A3 à € 1,30
Hoe lang duurt het?

Maximaal 10 werkdagen.

Bijzonderheden

Genealogisch onderzoek is voor velen een plezierige vrijetijdsbesteding. In de studiezaal van het Stadsarchief is een grote hoeveelheid bronnen ter inzage, die een antwoord kunnen geven op alle vragen die u heeft over uw uit Vlaardingen of Maassluis afkomstige voorouders.

Om hier een goed gebruik van te kunnen maken, dient u wel te beschikken over een aantal essentiële gegevens, zoals persoonsnamen en eventuele data. Deze informatie kan worden verkregen bij (oudere) familieleden of uit stukken als trouwboekjes, rouwkaarten, bidprentjes e.d.

Burgerlijke Stand

De bronnen die nu voor u in de eerste plaats van belang zijn, zijn de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand. Vanaf 1811 is het in Nederland verplicht geboorte, huwelijk en overlijden te laten registreren bij de gemeentelijke overheid.

Vanwege de bescherming van de privacy zijn niet alle akten openbaar. Voor de geboorteakten geldt een openbaarheidsbeperking van 100 jaar, voor huwelijksakten een periode van 75 jaar en de overlijdensregisters zijn na 50 jaar te raadplegen.

In de praktijk komt het erop neer dat bij het Stadsarchief de volgende akten kunnen worden geraadpleegd:

 • VLAARDINGEN: geboorten 1811-1921; huwelijken 1811-1946; overlijden 1811-1971.
 • VLAARDINGER-AMBACHT (in 1941 geannexeerd door Vlaardingen): geboorten 1811-1920; huwelijken 1811-1941; overlijden 1811-1941.
 • ZOUTEVEEN (in 1855 bij Vlaardinger-Ambacht gevoegd): geboorten 1811-1855; huwelijken 1811-1855; overlijden 1811-1855.
 • MAASSLUIS: geboorten 1811-1921; huwelijken 1811-1946; overlijden 1811-1971.

Inmiddels zijn ook alle huwelijksbijlagen overgebracht van het Nationaal Archief in Den Haag naar Vlaardingen. Deze documenten dienden voor de huwelijkssluiting te worden ingeleverd en bevatten informatie over de doop of geboorte van de a.s. echtelieden.

Tevens kunt u informatie aantreffen over het overlijden van de directe ouders of vorige huwelijkspartners en een bewijs dat de bruidegom heeft voldaan aan zijn nationale militieplicht. Vooral interessant wanneer de betreffende personen oorspronkelijk niet afkomstig zijn uit Vlaardingen of Maassluis.

De akten van de Burgerlijke Stand zijn per gemeente toegankelijk gemaakt door middel van alfabetische klappers op persoonsnamen. Aan de hand van de datum en het aktenummer kan een akte dan vrij eenvoudig worden gevonden. De akten staan in fotokopievorm in de studiezaal van het Stadsarchief. Het is mogelijk om hiervan (tegen betaling) fotokopieën te laten maken.

Volkstellings- en bevolkingsregisters

Aan het begin van de 19e eeuw werden met enige regelmaat volkstellingen gehouden. Dit waren echter momentopnamen: van een persoon die bijvoorbeeld tussen 1830 en 1840 uit Vlaardingen is vertrokken, is (vaak) niet te achterhalen waar hij zich vervolgens heeft gevestigd.

Pas vanaf 1850 werd de bevolkingsregistratie nauwgezet bijgehouden. De registers bevatten informatie over de volledige namen, geboortedata en –plaatsen van de afzonderlijke gezinsleden, beroepen, godsdienst en woonadressen, maar ook over plaats van herkomst of van vertrek uit de gemeente.

De bevolkingsregisters van Vlaardingen zijn volledig toegankelijk gemaakt op naam. Van Maassluis ontbreken over enkele perioden de alfabetische indexen.

De volgende registers zijn op microfiche te raadplegen in de studiezaal van het Stadsarchief:

 • VLAARDINGEN: 1812-1939
 • VLAARDINGER-AMBACHT: 1796-1941
 • ZOUTEVEEN: 1813-1855
 • MAASSLUIS: 1767-1933

Doop-, Trouw- en Begraafregisters

Via de registers van de Burgerlijke Stand kunt u terugkomen tot voorouders die in de tweede helft van de 18e eeuw zijn geboren. Verder onderzoek dient dan te worden gedaan in de oude kerkboeken, de zogenaamde DTB-registers, die van de 17e tot het begin van de 19e eeuw (1811) door de diverse kerkgenootschappen werden bijgehouden. Alfabetische naamklappers zijn er in de vorm van de zogenaamde ‘Leidse blokjes’. Deze zijn – evenals het overgrote deel van de originele DTB-registers in fotokopievorm – te vinden in de studiezaal.

Stamt u uit een écht Vlaardingse familie, dan kunt u met enig geluk gegevens terugvinden tot ver in de 17e eeuw. Als u in dit stadium bent aanbeland, mag u gerust een beetje trots zijn op het resultaat. Maar in wezen heeft u nu nog slechts het ’geraamte’ van uw familiegeschiedenis te pakken: de namen, plaatsen en data van uw voorouders, van een aantal van hen wellicht het beroep en de adressen waar zij gewoond hebben, maar méér toch ook niet.

En dat ’meerdere’ maakt het nu pas écht boeiend: bestaan er nog testamenten van hen waaruit kan blijken wat zij bezaten, zijn zij misschien in processen verwikkeld geweest, is er misschien nog ergens een portret van één van hen, wat voor zaken deden zij, hoe zag hun huis of straat er toen uit, enz. enz.

Voor dat alles kunt u onder meer terecht in de zogenaamde weeskamerarchieven, de notariële en rechterlijke archieven, én in de collecties van het Stadsarchief, zoals de Topografisch-Historische Atlas en de archiefbibliotheek.

Contact

Stadsarchief Vlaardingen: Plein Emaus 5, telefoon (010) 248 4999.
Stadskantoor Vlaardingen: altijd op afspraak.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. (010) 248 4000. U kunt ook een bericht sturen via het algemeen contactformulier.