Bouwen

 • Omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, kappen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft, de vergunning aanvragen en de voortgang van uw aanvraag volgen. Een reguliere procedure duurt maximaal 8 weken, een uitgebreide procedure maximaal 26 weken. De kosten zijn afhankelijk van de activiteit die u wilt uitvoeren.

 • Bouwtekeningen opvragen

  Bouwtekeningen Het Stadsarchief beheert bouwtekeningen vanaf circa 1880 tot heden.

 • Archeologie bij (ver)bouwprojecten

  Archeologie bij (ver)bouwprojecten Wilt u (ver)bouwen? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Voor sommige projecten moet u ook een wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. Denk er in beide gevallen aan te controleren of u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren.

 • Bouwmaterialen, containers plaatsen

  18 - Bouwmaterialen - containers plaatsen Moet u bouwmaterialen op de openbare weg plaatsen voor uw bouw- of sloopwerkzaamheden? Bijvoorbeeld containers, portacabins of steigers? Meld dit uiterlijk 5 werkdagen van te voren.

 • Bouw en verbouw, welstandscommissie

  40 - Bouwen Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor bouw of verbouw, beoordeelt de welstandscommissie of uw bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand, zoals vastgelegd in de welstandsnota. De commissie bestaat uit onafhankelijk deskundigen (architecten) en beoordeelt het op te richten of te verbouwen bouwwerk op zichzelf en of het past in zijn omgeving. Wanneer u twijfelt of uw bouwplannen door de commissie worden goedgekeurd, vraagt u een vooroverleg met de welstandscommissie aan via telefoonnummer (010) 248 4000. Hiermee kunt u onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening voorkomen.

 • Sloopmelding

  Omgevingsvergunning Wanneer u gaat slopen, moet u dit mogelijk aan de gemeente melden. U doet dit uiterlijk 4 weken voordat het slopen begint. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld wanneer u een monument of beschermd stadsgezicht wilt slopen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een sloopmelding moet indienen of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt op www.omgevingsloket.nl de melding doen en de omgevingsvergunning aanvragen.

 • Bouwmaterialen, containers plaatsen

  18 - Bouwmaterialen - containers plaatsen Voor het plaatsen van bouwmaterialen op de openbare weg moet u uiterlijk 5 werkdagen van te voren melding doen bij de gemeente via een digitale meldingsformulier. Bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld containers, portacabins en steigers. Als u een melding doet, dan bent u op de hoogte bent van de voorwaarden die gesteld zijn. Het duurt maximaal 3 werkdagen om uw aanvraag te beoordelen.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Wilt u een rioolaansluiting laten maken? Dan moet u toestemming vragen. Alleen medewerkers van de gemeente en bedrijven die door de gemeente zijn erkend mogen (graaf)werkzaamheden doen in de openbare ruimte of een aansluiting maken op het gemeentelijk riool.

 • Kadastrale informatie

  40 - Bouwen Wilt u iets weten over het eigendom van onroerend goed? Dan kunt u terecht bij het Kadaster via www.kadaster.nl. De gemeente heeft voor het eigen grondgebied een kopiearchief. Deze informatie kunt u opvragen via het contactformulier of via (010) 248 4000.

 • Asbest verwijderen en inleveren

  Asbest Wilt u asbest uit uw woning (laten) verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen via www.omgevingsloket.nl. U mag alleen zelf asbest verwijderen als u aan een aantal eisen voldoet. Laat anders een erkend bedrijf de asbest verwijderen.

 • Bouwgrond, uitgifte (vrije kavels)

  Bouwgrond, uitgifte Soms hebben wij kavels bouwgrond voor vrijstaande woningen in verkoop. Op dit moment hebben wij geen vrije kavels in verkoop.

 • Monumenten

  41 - Monumenten Vlaardingen heeft verschillende monumenten zoals Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en beschermd stadsgezicht.