Programma ontwikkeling Rivierzone

Met de ontwikkeling van de Rivierzone wil Vlaardingen de verbinding van de stad met de rivier terugbrengen en voorzien in de woningbehoefte. Op verschillende locaties in de Rivierzone worden woningen en voorzieningen gerealiseerd in de karakteristieke omgeving van de haringstad, de haven en de binnenstad. Wonen, werken en recreëren komen samen, met een snelle verbinding naar Rotterdam en naar het strand. In totaal worden 2450-3100 nieuwe woningen gerealiseerd, binnen verschillende prijsklassen en in een mix van hoogstedelijke bouw en groen.

Documenten ter inzage

Van 24 februari tot en met 6 april 2022 lagen ter visie: 

Alle ingediende zienswijzen worden afgewogen en, als daar aanleiding toe is, meegenomen in het uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad. 

In juni zal ook het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het Museumkwartier ter inzage worden gelegd. Hierover organiseert ontwikkelaar BPD met de gemeente eind mei een informatiebijeenkomst. Lees hier meer informatie

Informatiebijeenkomst 9 maart 2022

Op 9 maart was er een  informatiebijeenkomst in het voormalig Unilevergebouw over de gebiedsvisie, de vier ontwerpbestemmingsplannen die ter inzage zijn gelegd en het milieueffectrapport (MER). Naast de informatiemarkt waren er vijf plenaire presentaties:

  • 17.00-17.30 Plenaire sessie gebiedsvisie, MER en toelichting op over de inspraakprocedure
  • 17.45-18.15 Ontwerpbestemmingsplan District U/ Maaswijk-West
  • 18.30-19.00 Ontwerpbestemmingsplan New Haven (Maasboulevard-Westhavenkade)
  • 19.15-19.45 Ontwerpbestemmingsplan Eiland van Speyk
  • 20.00-20.15 Ontwerpbestemmingsplan voor de dezonering van industrieterrein Vulcaanhaven/ Koningin Wilhelminahaven en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidshinder

Tijdens de presentaties zijn vragen gesteld in de chatfunctie van de online livestream en door aanwezigen bij de presentaties. In onderstaand overzicht zijn de vragen met antwoorden opgenomen. Niet alle ontwikkelaars waren bij de presentaties aanwezig, de antwoorden zijn na de bijeenkomst verder aangevuld. Er zijn vragen gesteld aan de gemeente en aan ontwikkelaars, deze zijn in dit document gebundeld. Bij elke vraag is aangegeven of de vraag is gericht aan/ beantwoord door de gemeente of één van de ontwikkelaars. 

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst ontwikkeling Rivierzone

Vragen aan de gemeente over de gebiedsvisie, het milieueffectrapport (MER) en het inspraakproces

Waarom is de Rivierzone gekozen om te ontwikkelen?
Vlaardingen heeft een groot woningtekort. Ontwikkelen is nodig om ervoor te zorgen dat inwoners een eerste woning kunnen vinden of kunnen doorstromen naar een volgende woning. Het is niet niks om in een ingewikkeld gebied als de Rivierzone zo’n grote woningbouwopgave (2450-3100 woningen) te realiseren. Er zijn dan ook heel wat uitdagingen, met als doel om te komen tot een gebied waarin wonen, werken en recreëren samenkomen. Met zorg en onderwijs. En een goede verbinding met het centrum en met de metro naar Rotterdam en het strand.  

Waarom is een gebiedsvisie gemaakt? 
Er zijn verschillende ontwikkelingen in de Rivierzone. De gebiedsvisie gaat over de ontwikkeling van het gebied als geheel, met niet alleen de woningbouwontwikkelingen maar ook alles er tussen in het gebied. Bijvoorbeeld de openbare ruimte en de infrastructuur, de wegen. 

Waarom is een milieueffectrapport (MER) opgesteld?
Eind 2020 was de concept-gebiedsvisie gereed. We brachten toen per ontwikkeling de milieueffecten in beeld. Tijdens een consultatieronde kregen we veel vragen, naar aanleiding waarvan we hebben besloten één geheel milieueffectrapport te maken. Dan tel je al die ontwikkelingen bij elkaar op, met consequenties voor o.a. verkeer,  geluid, sociale veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Het MER gaat over hoe je met die aspecten een optimale ontwikkeling voor elkaar kunt krijgen. Eén van de zaken in die MER gaat over bescherming tegen hoog water. We moeten hiervoor  zorgen vóórdat de eerste woningen worden opgeleverd, dan moet het gebied bereikbaar zijn voor iedereen. 

Vragen over presentatie District U/ Maaswijk-West

Krijgen nieuwe bewoners van District U geen last van het geluid van bedrijvigheid? (vraag aan de gemeente)
Er zijn in dit gebied geen stille plekken, overal komt geluid vandaan. Dat kunnen we niet voorkomen. We moeten ervoor zorgen dat mensen die hier gaan wonen binnen in hun woning een acceptabel klimaat hebben. Hiervoor is een maximum vastgelegd van 33 decibel, dat binnen in de woonruimte te horen mag zijn aan geluidsvolume van buiten. Dit is dan ook in alle bestemmingsplannen opgenomen.

Naast de maatregelen voor nieuwe woningen, zijn er nu ook klachten over geluidsoverlast onder huidige bewoners. Hier kijkt de gemeente naar met DCMR- Milieudienst Rijnmond om te kijken hoe we daarmee om kunnen gaan. Dat staat los van het ontwerpbestemmingsplan dat nu voorligt.  

Waarom hebben de tijdelijke woningen een maximale contractduur van twee jaar? (vraag aan ontwikkelaar ALV)
ALV: De tijdelijke woningen mogen tien jaar staan. Daarna moeten ze weg. De wet in Nederland beschermt huurders in grote mate (huurbescherming). Omdat het hier dus om een tijdelijk woningbouwproject gaat, dienen alle huurders aan het einde van de looptijd van het project uit hun woning te gaan. Daarom kan en wil de verhuurder geen huurcontracten voor onbepaalde tijd aan gaan. Op dit moment is twee jaar de langst mogelijke huurtermijn voor bepaalde tijd. 

Op de kaartjes lijkt er een enkele ontsluitingsweg te zijn naar de Deltaweg, geeft dat geen problemen? (vraag aan ontwikkelaar ALV)
ALV: Het klopt niet dat er een enkele ontsluitingsweg is. Er zijn drie entrees tot de wijk: meest westelijk, ter hoogte van spoorwegovergang is de logistieke toegang, iets oostelijker is de hoofdentree via de toekomstige Parklaan (naam moet nog bedacht worden) en meest oostelijk via de Bartholomeus van Buerenweg.

Komt er een rotonde? (vraag aan ontwikkelaar ALV)
ALV: Hier is onderzoek naar gedaan en er is gekozen voor een kruispunt met stoplichten tegenover de spoorwegovergang voor de bedrijven en iets oostelijker een T-aansluiting als wijkentree. 

De wens om de Bartholomeus van Buerenweg door te laten lopen. Kunnen bewoners de wijk nog wel uit straks? (vraag aan ontwikkelaar ALV)
ALV: De bereikbaarheid van bestaande woningen is randvoorwaardelijk. Daarnaast zullen bewoners betrokken worden bij de planvorming voor deze aanpassing wanneer we de plannen en aanpassingen aan de wegenstructuur van het totale gebied gaan uitwerken. 

Wat betekent dit voor de aanrijdroute en het Maaspark? (vraag aan ontwikkelaar ALV)
ALV: Dit plaatje is door stedenbouwkundigen gemaakt voor District-U, en gaat niet over het Maaspark. De indicatieve indeling van het Maaspark op deze plaatjes is niet meer dan een voorstel geweest van de stedenbouwkundige van District U. Gemeente heeft dit aangehoord, net als andere voorstellen van partijen in het gebied. Uiteindelijk is dit aan de gemeente in overleg met alle betrokkenen en hebben de plaatjes waar naar verwezen wordt geen status. 

Gemeente: Er zijn sessies geweest voor een ontwerp en dat gaat komend jaar ook weer gebeuren, ontsluiting is ook weer onderdeel van het gesprek. Het bestemmingsplan dat nu voorligt omvat niet het Maaspark. 

Kunnen bewoners betrokken worden bij de plannen voor het Maaspark? (vraag aan de gemeente)
We hebben voor het Maaspark een sessie gehad en er zijn participatietrajecten geweest. Als die er weer komen gaan we dat opnieuw doen met betrokkenen. Het Maaspark maakt geen onderdeel uit van de ontwerpbestemmingsplannen die nu voorliggen. 

Vragen over presentatie New Haven: Maasboulevard-Westhavenkade

Wordt de huidige bebouwing aan de Westhavenkade volledig gesloopt? (vraag aan BEMOG)
BEMOG: Ja, de ‘Pieterse-panden’ aan de Westhavenkade worden gesloopt, daar komt nieuwbouw voor in de plaats. We hebben bekeken om de panden te behouden. Dit bleek niet mogelijk te zijn vanwege de instabiele funderingsconstructie. 

Zijn alle appartementen bereikbaar via een lift? (vraag aan BEMOG)
BEMOG: Ja, de appartementen zijn allemaal toegankelijk per lift. Er zijn drie trappenhuizen voorzien, twee daarvan hebben een lift.

Wordt de Columbusstraat als toegangsweg voor de nieuwe woningen niet te druk? (vraag aan de gemeente)
Nee. Met dit plan en de visie willen we een oplossing bieden voor de bereikbaarheid, de ontsluiting van woningen. Zowel per auto als per fiets. Dus ook de Columbusstraat. Er is onderzoek naar gedaan in het kader van het bestemmingsplan. De Columbusstraat heeft voldoende capaciteit om dat verkeer te verwerken.  

Gaan er parkeerplaatsen vervallen? (vraag aan de gemeente)
Uit de analyses blijkt dat er geen afname is van het aantal parkeerplaatsen. Het grootste deel van de parkeerbehoefte wordt opgelost met ondergrondse parkeergarages. 

Is er wel goede ontsluiting in geval van nood? (vraag aan de gemeente)
In het kader van deze planvorming vindt afstemming plaats met de Veiligheidsregio en de brandweer, dat heeft nadrukkelijk de aandacht. Er komt een nieuwe aansluiting op de Deltaweg voor de ontsluiting van o.a. District U.

Wanneer wordt gestart met bouwen? En wordt ondertussen al gesloopt? (vraag aan BEMOG)
BEMOG: Dit is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure. De verwachting is op dit moment dat we in de tweede helft van 2023 in verkoop kunnen gaan. Start bouw zal niet eerder plaatsvinden dan in de eerste helft van 2024. De sloop van de panden wordt vlak voor de start bouw uitgevoerd. Dus het antwoord is nee.  

Blijft bestaande bouw van de Maasboulevard bestaan? (vraag aan de gemeente)
Ja. De Maasboulevardflat is verkocht aan Waterweg Wonen, die de flats heeft gerenoveerd om de komende jaren in stand te houden. 

Vragen over presentatie Eiland van Speyk  

Er staan paden en panden getekend op de kaart over onze panden, ik wil met de gemeente in gesprek over onze bestemming (vraag aan de gemeente).
Ja, dat gaan we doen. In deze plaatjes van de ontwikkelaar hebben stedenbouwkundigen ‘buiten de lijntjes’ getekend. Wat nu voorligt is alleen het bestemmingsplan Eiland van Speyk en wat binnen dat gebied is voorzien, niet de omgeving. De gemeente wil u dit graag verder toelichten en met u bespreken, met ook de ontwikkelaar.

Er komt een integrale oplossing tegen hoog water, maar wordt het witte huis dan niet opgevijzeld? (vraag aan de gemeente)
Wij gaan als gemeente niet zomaar een pand van een particulier ophogen. De ontwikkelaar wil in gesprek met de eigenaar van de Witte Villa om dat te bespreken. Hierop wordt in de zaal aangevuld: als het hele gebied tegen hoogwater beschermd wordt, hoef je het witte huis niet op te vijzelen. Hierop geeft de gemeente aan dat dat een oplossing kan zijn, maar dan wel zo is dat het huis lager ligt dan de woningen in de omgeving. 

We willen beginnen met die hoogwateroplossing, dat is een voorwaarde om te kunnen wonen in dit gebied. Alle omliggende partijen hebben we nodig, wij hebben onze wensen als gemeente, dat hebben bewoners en bedrijven en de scheepvaart ook. Dus daarover gaan we graag in gesprek. 

Blijft het Vlaardings erfgoed behouden? (vraag aan de gemeente)
We zijn in overleg met de Provincie Zuid-Holland over een erfgoeddeal. Hiermee willen we zorgen dat het erfgoed  in stand wordt gehouden of gerenoveerd. In veel panden zitten geen functies, waardoor de panden verpauperen. Deze verpaupering willen we juist met deze plannen tegen gaan en het erfgoed opknappen en behouden voor de toekomst.

Wordt er gezorgd voor levendigheid in de plint, de onderste laag van de hoogbouw? Bij ondersteunende voorzieningen ben ik bang voor bergingen en fietsenstallingen (vraag aan ontwikkelaar CRV).
Tijdens de bijeenkomst heeft de gemeente aangegeven een levendige plint belangrijk te vinden. Aanvullend het antwoord van ontwikkelaar CRV na de bijeenkomst: Aan alle zijden is de invulling van de plint belangrijk. Aan de Oosthavenkade is de meeste kans op een publieksaantrekkende voorziening, bijvoorbeeld daghoreca op de beide hoeken. Tevens zullen de stadswoningen aan de Oosthavenkade georiënteerd zijn op de kade, met mogelijk een werkruimte op de begane grond. Langs de Waterleidingstraat bevinden zich ook mogelijke bedrijfsmatig in te vullen ruimten in de begane grond. Door het oplopende maaiveld (hoogteverschil) zal dat variëren. Aan de rivier zullen entreehallen van de woongebouwen ingericht kunnen worden met collectief te gebruiken ruimten met bijvoorbeeld een koffiecorner, een buurtbibliotheek, co-working-ruimten, etc. Alle plinten bevatten ruime entrees en hallen voor de woningen, opgangen naar de binnentuin, ruime fietsenstallingen en technische ruimten.

Bomen op een dak lijkt me uitdaging. Hoe geef je zo’n dak die natuurwaarde? (vraag aan ontwikkelaar CRV)
Tijdens de bijeenkomst heeft de gemeente aangegeven dat het inderdaad een grotere uitdaging is om op een dak bomen te laten groeien dan op de grond. De gemeente heeft vervolgens de vraag voorgelegd aan ontwikkelaar CRV na de bijeenkomst. CRV: Er is geen probleem om op een daktuin van de omvang in Eiland van Speyk een landschap met hoge natuurwaarden aan te leggen. De natuurwaarden zitten niet in de bomen alleen, maar in een afgewogen samenstelling van bomen, heesters, mantelbeplantingen en bodembedekkers. Door te werken met verschillende substraatlagen, watervasthoudende voorzieningen en nestgelegenheden voor verschillende diersoorten (insecten, vlinders, vogels, kleine zoogdieren) zal een hoge biodiversiteit worden bereikt.

Hoe zit het met de ontsluiting en fietsbereikbaarheid naar het centrum? Het is nu levensgevaarlijk om over te steken (vraag aan de gemeente).
In het milieueffectrapport (MER) is opgenomen dat het hele Sluisplein heringericht zal moeten worden, omdat de verbetering van de oversteekbaarheid van de Vulcaanweg een randvoorwaarde is voor de ontwikkelingen. Mogelijk gaan we het vrachtverkeer zo goed als mogelijk verbieden. Dit moeten we nog uitwerken, voorwaarde is dat het goed oversteekbaar moet worden. 

Wanneer start de verkoop? (vraag aan ontwikkelaar CRV)
CRV: Dat is afhankelijk van de procedure. Eerst kunnen zienswijzen ingediend worden, er volgt een besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen en dan kan er nog beroep worden aangetekend. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal meer duidelijk worden over de bouwplannen, de te realiseren woningtypes, de bouwvolgorde en de start van de verkoop en verhuur. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, dan is de planning dat binnen een half jaar de eerste paal de grond in. 

Projecten Programma Ontwikkeling Rivierzone

Ontwikkeling Rivierzone projecten geel en roze

Op het kaartje ziet u de projecten District U/ Maaswijk-West, New Haven (Maasboulevard-Westhavenkade) en het Eiland van Speyk, voor deze projecten worden de ontwerpbestemmingsbestemmingsplannen ter inzage gelegd. 

U kunt de afbeelding downloaden door er op te klikken (jpg, 167 kb).

Maaswijk

Koningin Wilhelminahaven

Zuidelijke binnenstad