Ben ik verplicht archeologisch onderzoek uit te laten voeren?

Vraag

Ben ik verplicht archeologisch onderzoek uit te laten voeren?

Antwoord

Bij bodemverstorende activiteiten is het verplicht rekening te houden met archeologie. Als aanvrager van een omgevingsvergunning kunt u er dus mee te maken krijgen. Om te achterhalen of u een archeologisch traject moet ingaan, raadpleegt u het bestemmingsplan waarin uw plangebied ligt.

In het bestemmingsplan zijn archeologische waarden opgenomen. De archeologische waarden geven aan tot welke oppervlakte en tot welke diepte er bodemverstoringen kunnen plaatsvinden, zonder dat daarbij (mogelijke) archeologische resten in gevaar komen. Dit zijn de vrijstellingsgrenzen. Blijft uw project binnen deze grenzen, dan hoeft u geen archeologisch traject in te zetten.

Overschrijdt uw project deze vrijstellingsgrenzen, dan dient u bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning een archeologisch rapport toe te voegen. In dit rapport staat of er belangrijke archeologische vondsten en sporen op uw terrein aanwezig zijn en een advies over hoe daarmee om te gaan.

Om tot dit rapport te komen, doorloopt u één of meerdere stappen van de Archeologische Monumentenzorgcyclus (AMZ-cyclus).