Rioolonderhoud, calamiteiten, reparatie, vervanging

Als eigenaar van een gebouw, zoals een woning, bedrijfspand of ander bouwwerk, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw pand correct is aangesloten op het gemeentelijke hoofdriool. Als er problemen zijn met het rioolsysteem, kan een loodgieter bepalen of het probleem zich bevindt in het hoofdrioolstelsel of op uw eigen terrein.

Verantwoordelijkheid gemeente en particuliere eigenaar 

De hoofdregel is, dat degene die eigenaar is van de perceelaansluitleiding of van de blokriolering ook verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud ervan en aansprakelijk is voor gebreken. De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdrioolstelsel. De Verordening bevat afbeeldingen waarin u per stelseltype kunt zien wie voor welk deel eigenaar is en dus verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud. In de Verordening aansluitvoorwaarden riolering is in artikel 7 per stelseltype vastgelegd wie eigenaar is van welk deel van de aansluiting. Bekijk hier de grafische weergaven.
Als er in het verleden (onderhouds-)afspraken zijn vastgelegd, die afwijken van de bepalingen in artikel 7 van de verordening, dan gaan de gemaakte afspraken in de overeenkomst voor. Degene die stelt dat er dergelijke afspraken zijn, moet dit wel kunnen aantonen.

Hoe werkt het

Een rioolprobleem, zoals een verstopping of een andere storing in uw deel van de aansluitleiding, is uw verantwoordelijkheid als eigenaar. Als u een huurwoning heeft en last heeft van een verstopt riool of stankoverlast in huis, neem dan contact op met uw woningcorporatie of particuliere verhuurder. 

Als u een eigen huis heeft, is het raadzaam om een gespecialiseerd bedrijf te bellen om het probleem op te lossen. Een loodgieter kan bijvoorbeeld met een video inspectie onderzoeken of het probleem zich bevindt op uw eigen terrein (het particuliere deel van de perceelaansluitleiding) of in het gemeentelijke deel van de perceelaansluitleiding. Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent over de tarieven en welke garantie er geboden wordt m.b.t. het oplossen van de verstopping voordat u een loodgieter kiest.

Openbaar gebied

Als uit het onderzoek blijkt dat er (herstel)werkzaamheden nodig zijn in het openbare gebied, moet u de gemeente tijdig informeren en van de gemeente toestemming krijgen om werkzaamheden uit te (laten) voeren. De gemeente bepaalt namelijk wie de werkzaamheden in openbaar gebied uitvoert en onder welke voorwaarden.
Als uit het onderzoek blijkt dat het probleem zich bevindt in het gemeentelijke deel van het riool, neem dan contact op met de gemeente. Vervolgens moet u de gemeente in de gelegenheid stellen om de benodigde (herstel)werkzaamheden in uw perceel uit te voeren.

Als u klachten heeft over stank, een verstopt riool of verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage in het gemeentelijke riool of een andere storing, meld dit dan bij de gemeente via de Buitenlijn, de BuitenBeter app of bel naar (010) 248 4000. U kunt ook een mail sturen via het contactformulier.

Kosten en vergoeding

In artikel 8 van de verordening kunt u de regeling vinden die van toepassing is bij het oplossen van calamiteiten, onderhoud, reparatie en vervanging. Leest u ook de daarbij behorende toelichting.

  • Als er een verstopping is in uw woning, bedrijf of op uw eigen terrein, bent u als eigenaar van de aansluiting verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem en het betalen van de kosten. Ook bij bijvoorbeeld verhuur is de eigenaar van de aansluiting verantwoordelijk. 
  • Als de verstopping of andere storing in het gemeentelijke deel van het riool is veroorzaakt door ‘onjuist gebruik’ van het riool door de eigenaren of gebruikers van het aangesloten perceel, denk aan het weggooien van vet, doekjes of verbandmiddelen, dan worden de door de gemeente gemaakte kosten verhaald op de eigenaar van de aansluiting.

U kunt op www.nietinhetriool.nl vinden wat wel en niet in het riool mag worden gedeponeerd. Ook in de toelichting bij artikel 8, lid 6 van de verordening kunt u voorbeelden vinden.

Hoewel de kosten voor het onderzoek voor rekening komen voor de eigenaar van de aansluiting, zijn er gevallen waarin u de gemeente kunt vragen om een vergoeding voor de kosten van video inspectie en reiniging van de riolering in uw woning, bedrijf of eigen terrein (let op: andere werkzaamheden dan inspectie en reiniging worden niet vergoed). Als een loodgieter na inspectie heeft vastgesteld dat de oorzaak van een rioolverstopping bij de gemeente ligt (en dit door de gemeente wordt bevestigd), dan bedraagt de vergoeding voor de video-inspectie en reiniging maximaal € 320,-.

U kunt een verzoek voor vergoeding van de kosten van inspectie en reiniging sturen naar:
Gemeente Vlaardingen 
Team Wijkbeheer 
Postbus 1002 
3130 EB Vlaardingen

Stuur de factuur van de loodgieter mee, evenals een inspectierapportage en een video met inspectiebeelden. Het betreft de originele video die is gemaakt door de loodgieter (dus geen kopie van opnamen gemaakt met een telefoon) waarop de binnenzijde van de aansluiting te zien is, inclusief de gemeten afstand in meters vanaf het inspectiepunt. Uw loodgieter is bekend met wat hiermee wordt bedoeld. Op de factuur moet de datum van de uitvoering van de werkzaamheden en de aard van de werkzaamheden staan. U kunt deze gegevens ook versturen via het contactformulier.

Het is belangrijk om te weten dat u de kosten voor het verhelpen van de verstopping eerst zelf aan de loodgieter of aannemer moet betalen.

Hoe lang duurt het

Wanneer er problemen zijn met het hoofdriool die een gevaar vormen voor de veiligheid, zoals een verzakking in de weg, zal de gemeente binnen 24 uur actie ondernemen om het gevaar weg te nemen. Voor alle andere meldingen streven we ernaar om deze binnen 4 werkdagen aan te pakken.

Daarnaast streeft de gemeente er naar binnen 4 werkdagen te reageren op uw verzoek om vergoeding van kosten.


Als u nog vragen heeft, kunt u een bericht sturen via het contactformulier of telefonisch contact opnemen via (010) 248 4000.