Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet op het gebied van ruimtelijke inrichting. Naar verwachting gaat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in.

De wet brengt 26 wetten en 4700 artikelen terug tot 1 wet en 349 artikelen. Veel regels op het gebied van water, lucht, bodem, natuur, gebouwen en cultureel erfgoed worden gemoderniseerd en gebundeld. De dienstverlening rond bouwen wordt daarmee voor u als inwoner, bedrijf of organisatie simpeler, sneller en beter.

Ook in Vlaardingen bereiden we ons gedegen voor. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

In onderstaande animatie ziet u kort en krachtig wat de Omgevingswet inhoudt.

Omgevingswet maakt het simpeler voor u

De Omgevingswet maakt het simpeler voor u, want er is straks nog maar één wet met daarin alle regels als het gaat om de leefomgeving. En de regels zijn voor iedereen duidelijk en overzichtelijk. Ook is er straks nog maar één digitaal Omgevingsloket, waarin alle informatie is te vinden en waar u direct een vergunning kunt aanvragen. 
 Omgevingswet afbeelding
De Omgevingswet heeft zes zogenaamde kerninstrumenten voor het gebruiken en beschermen van de leefomgeving. Met deze instrumenten kan de overheid beleid schrijven en uitvoeren. Daarnaast kunnen wij als gemeente met deze instrumenten regels stellen aan activiteiten en de uitvoering van projecten. De zes kerninstrumenten zijn: de omgevingsvisie, het programma, decentrale regels, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en het projectbesluit. U vindt hierover meer informatie op www.iplo.nl/regelgeving/instrumenten/

Participatie is vereist

Ook verandert de rol van de gemeente bij initiatieven in de fysieke leefomgeving. In de huidige situatie stellen de gemeenten de verschillende regels vaak centraal. Straks zullen we als gemeente meer adviseren over hoe initiatieven vanuit inwoners en bedrijven mogelijk gemaakt kunnen worden. Kortom: we gaan uit van “Ja, mits” in plaats van van “Nee, tenzij”. Dat betekent overigens niet dat álles mogelijk wordt.

Dat betekent wél dat er bij de start van initiatieven in de fysieke leefomgeving meer ruimte is voor participatie. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk van tevoren in gesprek gegaan wordt met iedereen die belang heeft bij een initiatief. Soms doet de gemeente dat, en soms is het aan de initiatiefnemer om participatie te organiseren. Daarnaast kijkt de gemeente straks vanuit verschillende gemeentelijke invalshoeken, en stemt wanneer nodig af met andere overheden, zoals provincie en waterschappen. Initiatiefnemers ontvangen dus één integraal advies vanuit de gemeente. 

We zijn al aan de slag!

De overgang naar de Omgevingswet is een omvangrijke opgave, die ook veel gevolgen heeft voor onze dienstverlening naar inwoners en bedrijven. Als gemeente zijn we daarom al even aan de slag om alles goed voor te bereiden. Zodat we 1 juli 2023 helemaal klaar zijn om over te gaan op de Omgevingswet. We moeten dan aan een aantal minimale eisen voldoen die het Rijk stelt. Weten welke minimale eisen dat zijn? Kijk dan op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-gemeenten/ 

We beginnen niet op nul!

Als gemeente Vlaardingen hebben we gelukkig al belangrijk beleid vastgesteld dat straks ingebed kan worden in de Omgevingswet. We beginnen dus niet op nul. Zo is er de Vlaardingse Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 en de Woonvisie 2021-2030. Beide documenten zijn een goede basis voor de Omgevingsvisie, een van de onderdelen van de Omgevingswet die we als gemeente uiterlijk in 2024 moeten hebben vastgesteld.  

Bestuurlijke besluitvorming

Er gaat met de komst van de Omgevingswet veel veranderen, ook in Vlaardingen. Regelmatig worden daarom besluiten aan het Vlaardingse College van B&W en de gemeenteraad gevraagd. Denk aan het participatiebeleid en adviesrecht van de gemeenteraad bij bouwinitiatieven. De raad wordt intensief meegenomen in alle ontwikkelingen. Zo kan de gemeenteraad met voldoende kennis van zaken straks besluiten nemen die belangrijk zijn voor de stad.  
Benieuwd wanneer de gemeenteraad besluiten over de Omgevingswet gaat nemen? De agenda van de raad vindt u op vlaardingen.raadsinformatie.nl/. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. Hierin vindt u ook de agenda van komende vergaderingen.

Achtergrondinformatie

Nieuwsgierig geworden? Er is al heel veel landelijke informatie beschikbaar over het hoe en waarom van de Omgevingswet. Kijk bijvoorbeeld eens op:

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl veel praktische informatie, toolkits, webinars, leidraden

www.iplo.nl Informatiepunt leefomgeving, met veel praktische en achtergrondinformatie voor professionals die een actieve bijdrage leveren aan de implementatie van de Omgevingswet. 

Heeft nog vragen over hoe de gemeente de Omgevingswet aanpakt? Ook kunt ueen bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.