Bouwen

 • Intaketafel ruimtelijke initiatieven

  Bij het bouwen van woningen, een nieuw bedrijfspand, transformatie van uw pand of bij bestemmingswijziging is het van belang om in een vroeg stadium in contact te komen met de gemeente. Voor dit soort initiatieven en grote bouwprojecten heeft de gemeente een helder planproces: de intaketafel ruimtelijke initiatieven. Met de intaketafel bieden wij u de mogelijkheid om uw initiatief in een vroeg stadium aan de gemeente voor te leggen.

 • Omgevingsvergunning

  Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, kappen, slopen, et cetera, maak dan eerst gebruik van de Wegwijzer om te bepalen of u direct een vergunning kunt aanvragen, of dit samen met de gemeente oppakt. 

 • Bouwmaterialen, containers plaatsen

  Moet u materialen op de openbare weg plaatsen voor uw bouw- of sloopwerkzaamheden? Bijvoorbeeld containers, portacabins of steigers? Meld dit uiterlijk 5 werkdagen van te voren.

 • Sloopmelding

  Wanneer u gaat slopen, moet u dit mogelijk aan de gemeente melden. U doet dit uiterlijk 4 weken voordat het slopen begint. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld wanneer u een monument of beschermd stadsgezicht wilt slopen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een sloopmelding moet indienen of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt op www.omgevingsloket.nl de melding doen en de omgevingsvergunning aanvragen.

 • Bouwtekeningen opvragen

  Het Stadsarchief beheert bouwtekeningen vanaf circa 1880 tot heden.

 • Archeologie bij (ver)bouwprojecten

  Wilt u (ver)bouwen? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Voor sommige projecten moet u ook een wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. Denk er in beide gevallen aan te controleren of u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren.

 • Bouw en verbouw, welstandscommissie

  Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor bouw of verbouw, beoordeelt de welstandscommissie of uw bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand, zoals vastgelegd in de welstandsnota. De commissie bestaat uit onafhankelijk deskundigen (architecten) en beoordeelt het op te richten of te verbouwen bouwwerk op zichzelf en of het past in zijn omgeving. Wanneer u twijfelt of uw bouwplannen door de commissie worden goedgekeurd, vraagt u een vooroverleg met de welstandscommissie aan via telefoonnummer (010) 248 4000. Hiermee kunt u onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening voorkomen.

 • Riolering

  Vrijwel alle gebouwen in Vlaardingen zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Dit betekent dat er een rioolaansluiting is die de verbinding vormt tussen het gebouw en het hoofdriool van de gemeente.

 • Kadastrale informatie

  Wilt u iets weten over het eigendom van onroerend goed? Dan kunt u terecht bij het Kadaster via www.kadaster.nl. De gemeente heeft voor het eigen grondgebied een kopiearchief. Deze informatie kunt u opvragen via het contactformulier of via (010) 248 4000.

 • Asbest verwijderen en inleveren

  Wilt u asbest uit uw woning (laten) verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen via www.omgevingsloket.nl. U mag alleen zelf asbest verwijderen als u aan een aantal eisen voldoet. Laat anders een erkend bedrijf de asbest verwijderen.

 • Monumenten

  Vlaardingen heeft verschillende monumenten zoals Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en beschermd stadsgezicht.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U ziet hierdoor op één plek de regels en voorschriften van de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. Ook in Vlaardingen bereiden we ons gedegen voor. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 • Bouwlawaai

  Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden (bouwlawaai). Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn. Om misstanden te voorkomen, dient u via de gemeente een tijdelijke Geluidsontheffing bouw- en slooplawaai aanvragen voor bedrijfsmatige bouwactiviteiten of bouwwerkzaamheden die bedrijfsmatige grootte hebben.