Nadeelcompensatie

Het is mogelijk dat bedrijven of particulieren schade lijden als gevolg van rechtmatig handelen van de gemeente. Voor deze schade is een zogenaamde nadeelcompensatieregeling opgesteld. Op basis hiervan kan, onder bepaalde voorwaarden, een financiële compensatie worden toegekend. Het in behandeling nemen van een verzoek kost € 300,-. Binnen zes maanden moet een besluit over uw verzoek worden genomen.

Hoe werkt het

Soms neemt de gemeente besluiten, of voert zij werkzaamheden uit, waardoor u schade lijdt. In de meeste gevallen draagt u deze schade zelf, omdat de besluiten of werkzaamheden in het algemeen belang zijn. Dit is het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico. Een verkeersmaatregel of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden valt daar bijvoorbeeld onder. Het gaat erom of een besluit en/of werkzaamheden nog tot het normale verwachtingspatroon gerekend kan/kunnen worden.

Hoe werkt het?

U kunt de gemeente verzoeken om toekenning van nadeelcompensatie als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de schade is onevenredig en niet voorzienbaar, en valt buiten het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico
  • de schade staat in direct verband met het genomen besluit en de uitgevoerde werkzaamheden.

Een verzoek om nadeelcompensatie wordt in grote lijnen als volgt behandeld:

  • Er wordt gekeken in hoeverre de ondernemer omzetverlies heeft geleden en in hoeverre dit daadwerkelijk door het handelen van de gemeente is veroorzaakt (causaliteit). De ondernemer moet dit aantonen.
  • De schade wordt vergeleken met schade van andere ondernemers in de omgeving van de werkzaamheden. Zo kan worden vastgesteld of er sprake is van bijzondere benadeling. Dit is één van de voorwaarden voor nadeelcompensatie.
  • Er wordt ook onderzocht of de ondernemer (een deel van) de schade had kunnen voorkomen of beperken en of dat hij, bijvoorbeeld door zich te vestigen (starten met bedrijfsactiviteiten) tijdens de werkzaamheden, zelf het risico heeft genomen om schade door de werkzaamheden te lijden.

Onder de € 500,- wordt geen vergoeding toegekend. Dit komt omdat alleen de schade die het normale bedrijfsrisico's overstijgt voor vergoeding in aanmerking komt. De aanvrager moet aannemelijk maken dat aan deze vereisten wordt voldaan.

Opsturen

Het is belangrijk om uw aanvraag goed te onderbouwen. Voor een goede behandeling zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier inclusief bijlagen en stukken ter onderbouwing van de hoogte van de schade zoals:
    • in geval u meent winst of inkomensderving te hebben: betrouwbare gegevens (van uw boekhouder of accountant) over uw gemiddelde omzet van de drie jaren voorafgaand aan het handelen van de gemeente dat de schade heeft veroorzaakt;
    • In geval u meent schade als gevolg van gederfde huurinkomsten te lijden: een afschrift van de huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst en een afschrift van de eigendomsakte.

Stuur het aanvraagformulier met de bijlagen op naar:
Gemeente Vlaardingen,
Het college van B&W
Postbus1002
3130 EB Vlaardingen

Kosten

Het in behandeling nemen van een verzoek kost € 300,-. Als uw verzoek (gedeeltelijk) wordt gehonoreerd krijgt u dit bedrag terug.

Waar kunt u terecht?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Daarnaast kunt u contact opnemen via (010) 248 4000.

Hoe lang duurt het?

Over uw aanvraag wordt advies gevraagd aan een externe deskundige. Binnen zes maanden moet een besluit over uw verzoek worden genomen. Deze termijn kan één keer met zes maanden worden verlengd.

Uitgelicht