Schade of klachten

 • Meldpunt openbare ruimte / De Buitenlijn

  Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt? Maak een melding via de Buitenlijn! Spoedeisende meldingen worden binnen 24 uur opgelost. Overige meldingen worden binnen maximaal 4 werkdagen opgelost.

  Meer informatie

 • Klachten

  Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening of bejegening van een medewerker, kunt u een klacht bij de gemeente indienen. De gemeente reageert binnen 6 weken op uw klacht.

  Meer informatie

 • Nadeelcompensatie

  Het is mogelijk dat bedrijven of particulieren schade lijden als gevolg van rechtmatig handelen van de gemeente. Voor deze schade is een zogenaamde nadeelcompensatieregeling opgesteld. Op basis hiervan kan, onder bepaalde voorwaarden, een financiële compensatie worden toegekend. Het in behandeling nemen van een verzoek kost € 300,-. Binnen zes maanden moet een besluit over uw verzoek worden genomen.

  Meer informatie

 • Schadedeclaraties

  Wanneer u schade heeft geleden door een gebrek aan de openbare weg of een ongeval met een gemeentevoertuig, heeft u in bepaalde gevallen recht op een schadevergoeding. U stuurt een brief met een uitleg van wat er is gebeurd en een overzicht van de schade.

  Meer informatie

 • Planschade

  Planschade is een vergoeding waar u recht op kunt hebben wanneer uw eigendom in waarde daalt en/of uw woongenot verslechtert door een nadelige wijziging van de planologie. Stuur een brief waarin u gemotiveerd aangeeft waarom u om planschade verzoekt naar de gemeente. Het drempelbedrag dat u moet betalen is €300,-.

  Meer informatie

Uitgelicht