Planschade

Planschade is een vergoeding waar u recht op kunt hebben wanneer uw eigendom in waarde daalt en/of uw woongenot verslechtert door een nadelige wijziging van de planologie. Stuur een brief  waarin u gemotiveerd aangeeft waarom u om planschade verzoekt naar de gemeente. Het drempelbedrag dat u moet betalen is €300,-.

Hoe werkt het?

  • Planschade is een vergoeding waar u recht op kunt hebben wanneer uw eigendom in waarde daalt en/of uw woongenot verslechtert door het wijzigen van bijvoorbeeld een bestemmingsplan.
  • Een verzoek om planschade moet worden ingediend binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan of een besluit.
  • Na ontvangst van het verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging en moet u het drempelbedrag betalen.
  • Het verzoek om planschade wordt na betaling voorgelegd aan een externe deskundige. Deze deskundige zal zowel met de aanvrager, de gemeente en een eventueel derde partij (dat kan zijn de aanvrager van de planologische wijziging) willen spreken.
  • Om vast te kunnen stellen of sprake is van een planschade wordt onder andere de oude situatie vergeleken met wat in de nieuwe gewijzigde situatie is toegestaan.
  • Ook wordt vastgesteld of de schade niet, of niet geheel, voor rekening van de aanvrager blijft.
  • Bovendien wordt bekeken of een vergoeding al voldoende is of wordt vergoed door aankoop, onteigening of op een andere manier.
  • Alle informatie wordt uiteindelijk in een conceptadvies aan alle partijen voorgelegd.
  • Nadat alle partijen op het conceptadvies hebben gereageerd, zal het definitieve advies worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna zal de beslissing kenbaar gemaakt worden aan de aanvrager.

Meenemen

Een brief waarin u gemotiveerd aangeeft waarom u voor planschade in aanmerking wilt komen.

Kosten

Drempelbedrag €300,- (als uw verzoek wordt goedgekeurd, dan krijgt u dit bedrag terug.)

Waar kunt u terecht?

Stuur uw brief naar:
Het college van B&W
Postbus 1002
3130EB Vlaardingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. (010) 248 4000.

Uitgelicht