Blankenburgverbinding

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt Rijkswaterstaat aan de Blankenburgverbinding, een nieuwe snelweg die de A20 (bij Vlaardingen) verbindt met de A15 (bij Rozenburg). In Vlaardingen en omgeving staat de verbinding bekend als de Blankenburgtunnel.

Locatie:
Tunnel tussen Vlaardingen en Rozenburg ,
Website:
www.blankenburgverbinding.nl
Google maps Blankenburgverbinding

De tunnel onder de Nieuwe Waterweg komt op de noordoever, ofwel aan de Vlaardingse kant, boven bij het Oeverbos en het groene veenweidegebied tussen Vlaardingen en Maassluis. Vanaf de tunnelmond gaat de weg hier omhoog over de Maassluisedijk heen en dan omlaag onder het spoor door. Het plan is, om de weg vanaf daar verdiept en voor een deel overkapt aan te leggen.

paardrijders in de Zuidbuurt - fotografie Angelique van Woerkom  water en groen in de Zuidbuurt - fotografie Angelique van Woerkom

Vlaardingen pleit voor compensatie leefbaarheid

In de plannen loopt de nieuwe snelweg langs de Krabbeplas en sluit daar onderlangs aan op de A20, die richting Rotterdam verbreed wordt tot aan de afslag Vlaardingen (Holy). Vlaardingen stelt dat het Rijk de verbreding van de rijksweg behoort te compenseren met maatregelen die optimaal bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid van het omliggende gebied waarin gewoond, gewerkt, gesport en gerecreëerd wordt.

luchtfoto van het gebied waar de Blankenburgverbinding komt

Extra maatregelen voor landschap, natuur, recreatie en geluid

Voor een deel loopt de nieuwe snelweg dwars door een gebied dat dient als ‘groene long’ van het meest dichtbevolkte gebied in de Randstad. De aanleg van de Blankenburgverbinding heeft daarmee een enorme impact op de leefbaarheid en tast de natuur en cultuurhistorie aan van het open veenlandschap en het Midden-Delflandgebied. Het is dan ook essentieel dat er maatregelen getroffen worden en voorzieningen komen die bijdragen aan de leefbaarheid. Naast de wettelijke compensatieverplichtingen voor alles wat verandert en wordt aangetast door de aanleg van de Blankenburgverbinding trekt de minister 25 miljoen euro extra uit voor voorzieningen en maatregelen die bijdragen aan de leefbaarheid van het gebied. Onder regie van Stadsregio Rotterdam werken Vlaardingen, Rozenburg, Maassluis, Midden-Delfland, provincie en waterschappen samen aan een kwaliteitsprogramma. Dit programma gaat over extra maatregelen voor landschap, natuur, recreatie, water, lucht en geluid en richt zich op een gebied dat aanzienlijk groter is dan het directe invloedgebied van de Blankenburgverbinding.

mensen op het strand bij de Krabbeplas - fotografie Ron van Rossum  fietsers in het groen bij het Oeverbos - fotografie Ron van Rossum

Stadspark, natuurbad, vergroten leefbaarheid Vlaardingen West en groengebied

Vlaardingen pleit voor het verhogen van de recreatieve waarde van het Krabbeplasgebied en het vergroten van de leefbaarheid in Vlaardingen West en het groengebied ten westen daarvan. Voor een natuurbad in een stadsparkachtige omgeving zijn onder meer maatregelen nodig die het ontstaan van blauwalg voorkomen. Vlaardingen prijst verder maatregelen aan die de leefbaarheid vergroten in het westelijk deel van Vlaardingen en het groengebied aan de westkant van de stad. Bijvoorbeeld maatregelen die leiden tot verbeteringen voor de Marathonweg, verbetering van wandel- en fietspaden van en naar het groengebied en betere bereikbaarheid van de Broekpolder.

Zienswijze

Nu de Rijksstructuurvisie definitief is vastgesteld, kan Rijkswaterstaat de Blankenburgverbinding in detail uitwerken. Hiervoor onderzoeken zij eerst de gevolgen voor het milieu. De onderzoeksresultaten beschrijft Rijkswaterstaat in een milieueffectrapportage (project-MER). De planning is de project-MER en het ontwerptracébesluit te publiceren in 2015. Hierop kan worden gereageerd. Daarna volgt het Tracébesluit, waarna de aanleg van de Blankenburgverbinding kan beginnen. Volgens planning van Rijkswaterstaat start de aanleg in 2017 met als streven de weg in 2021 in gebruik te nemen.

Vragen en reacties?

Meer informatie staat op de website van Rijkswaterstaat, www.blankenburgverbinding.nl. Via het ‘forum’ op deze site kunt u vragen stellen en reageren op de plannen en ontwikkelingen.

Bewaren