Ondergrondse restafvalcontainers

Inwoners van Vlaardingen konden voorheen hun huishoudelijke afval in vuilniszakken aan de kant van de weg aanbieden of zakken in een bovengrondse blokcontainer doen. In plaats daarvan worden in Vlaardingen ondergrondse restafvalcontainers geplaatst en gebruikt.

Wat houdt het project in?

De locatiekeuze van de container wordt beoordeeld op loopafstanden, de containercapaciteit en onder- en bovengrondse obstakels. Bovendien wordt het effect van de locatiekeuze onderzocht op boom- en parkeerplaatsen. Per locatie worden proefsleuven gegraven om er zeker van te zijn dat er geen ondergrondse obstakels aanwezig zijn. Daarna laat de gemeente een betonput plaatsen. In de betonput wordt een metalen container geplaatst en daarna het straatwerk hersteld. Hierna kan de container in gebruik genomen worden. De gft-containers blijven in gebruik. De bewoners worden schriftelijk geïnformeerd over het moment dat het nieuwe inzamelsysteem in bedrijf wordt gesteld.

Hoe zijn de bewoners bij dit project betrokken?

Eerst wordt een ontwerp plaatsingsplan gemaakt in de vorm van een tekening waarop de containerlocaties zijn aangegeven. Het plan wordt aan de toekomstige gebruikers en andere belanghebbenden voorgelegd en zij worden in de gelegenheid gesteld schriftelijk op het plan te reageren. Ook wordt in de meeste gevallen een informatieavond gehouden. Hiervoor krijgen bewoners een uitnodigingsbrief. Op de informatieavond ligt het plaatsingsplan ter inzage en wordt het plan toegelicht. De schriftelijke reacties (‘zienswijzen’) worden beoordeeld en er wordt bekeken of ze aanleiding geven het plan aan te passen. Het uiteindelijke plan wordt samen met een zogeheten zienswijzennota aan het college voorgelegd. Een goedgekeurd plan wordt als aanwijzingsbesluit op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Bewoners worden hierover per brief geïnformeerd

Waarom dit project?

De gemeenteraad heeft besloten om in heel Vlaardingen het restafval, glas en papier in te zamelen via ondergrondse containers. Hierdoor ziet de omgeving er netter uit.

Wanneer is het project klaar; in welke fase bevindt het project zich?

In 2017 zijn alle ondergrondse restafvalcontainers geplaatst en worden alleen nog containers geplaatst bij nieuwbouw projecten.

Waar vind ik informatie over mijn wijk/straat?

Er zijn nog enkele containers te plaatsen. Informatie hierover vindt u onder het nummer van de wijk waarin u woont. Het wijknummer is het laatste cijfer van de postcode van uw huisadres. Als er voor uw wijk/straat geen informatie op deze website staat, dan zijn er op dit moment geen actuele ontwikkelingen of zijn de ondergrondse containers al geplaatst..

Als u vragen heeft over de plannen kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider. Voor vragen over de werkzaamheden is dat de gemeentelijke directievoerder. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer (010) 248 4000.

Kaart van Vlaardingen met de wijkindeling

Bewaren